Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöroğlu, Özlem
dc.contributor.authorAvcıkurt, Cevdet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:06Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4229
dc.description.abstractTurist rehberlerinin performans düzeylerinin ölçülmesi, rehberlerin motivasyonu ile performansı arasında herhangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve turist rehberlerinin demografik değişkenleri ile motivasyonu ve performansı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Elde edilen kuramsal bilgilere dayanarak araştırma hipotezi belirlenmiş ve araştırma modeli geliştirilmiştir. Verilerin elde edilmesi için anket tekniği kullanılarak turist rehberleri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler frekans, güvenirlik, aritmetik ortalama, regresyon, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda turist rehberlerinin performans düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca turist rehberlerinin motivasyonu ile performansı arasında pozitif yönlü ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte motivasyon ile turist rehberlerinin yaşı ve taban ücreti alabilme durumu arasında; performans ile turist rehberlerinin yaşı, eğitim durumu, rehberlik tecrübesi ve taban ücreti alabilme durumu arasında anlamlı farklar saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractMeasuring the performance of tourist guides, determining whether there is any relationship between motivation and performance of tourist guides and determining the relationship between demographic variables of tourist guides and motivation and performance are aimed in this study. The research hypothesis has been created and research model has been developed based on the literature. In order to obtain data a study has been conducted on tourist guides with using questionnaire technique. The collected data have been analyzed by using frequency, reliability, means, regression, independent group t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's analysis. At the end of the study, the tourist guides' performance has been found high. In addition a positive relationship between the tourist guides' motivation and performance has been found. Also, significant differences have been found between the tourist guides' age, income and motivation; between the tourist guides' age, education level, experience, income and performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTurist rehberlerinin motivasyonu ile performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the relationship between the motivation and performance of the tourist guidesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9169-9763en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record