Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorBoz, Hakan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4291
dc.descriptionÖrücü, Edip (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractÖrgütsel bağlılık işgörenlerin davranışlarını etkileyen en önemli değişkenlerden biridir. Ayrıca örgütsel bağlılık işgörenlerin sadakatini, işten ayrılma niyetini, iş performansını ve motivasyonunu tahmin eden önemli bir etkendir. Diğer taraftan işe alıştırma eğitimi ise tek bir örgütsel kültür oluşturmada çok önemli bir etkiye sahiptir. İşe alıştırma eğitiminin de işten ayrılma davranışı ile te rs yönlü ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebeple çalışmada işten ayrılma niyeti ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında Balıkesir il merkezinde faaliyet gösteren 6 adet turizm işletme belgeli otel işletmelerinde çalışan ve işe alıştırma eğitimi almış 53 işgören ile anket ya pılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve bu analiz sonucunda işe alıştırma eğitiminin içeriğinin örgütsel bağlılık üzerinde önemli oranda doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractOrganisational commitment is one ofthe most important variable to determine of emplyee’s behavior. Morover organisational commitment is a major predictor of employees behaviors such as e,g. turnover intention, job loyalty, job performance and motivation. On the other hand orientatio n rogramme is a crucial process to develop an uniform organisational culture. Orientation programme has inversely relationship with turnover behaviour. For this reason the purpose of this study is to examine relationships between orientation and organisational commitment. In six hotel establishments where is in Balıkesir was examined a questionarrrie to determinate the effect of orientation programme on organisational commitment and the benefits of orientation programme on 53 hotel employees. According to the result of analysis it was exposed that content of orientation programme and benefits of orientation programme has highly lineer correlation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectİşe Alıştırma Eğitimien_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectHuman Resources Managementen_US
dc.subjectOrganisational Commitmenten_US
dc.subjectOrientationen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of orientat ion programme on organisat ional commitment in hospitality establishmentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record