Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Tuğba Koç
dc.contributor.authorErtekin, Tolga
dc.contributor.authorAcer, Niyazi
dc.contributor.authorÇınar, Şerife
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:21Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1018-3655
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4328
dc.descriptionÇınar, Şerife (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractOs sacrum, lumbosakral, sakral ve sakroiliak şekil bozuklukları veya yaralanmalarının tedavisinde füzyon ve stabilizasyon alanına dahil edilen önemli bir kemik yapıdır. Bu nedenle os sacrum'un normal anatomik yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesi, bu bölgeye uygulanacak operasyonlar sırasında olası komplikasyonları önleyebilir. Bu çalışmada kuru os sacrum örnekleri üzerinde detaylı morfometrik ölçümler yapılması ve os sacrum'un eklem yüzey alanlarının hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışma Erciyes Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalında bulunan 30 adet kuru os sacrum örnekleri üzerinde 0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kuru kemik örneklerinde yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmadı. Morfometrik ölçümler basis osis sacri, facies dorsalis, facies pelvica ve facies auricularis yüzlerinde iki taraflı ve tek taraflı olarak yapıldı. Os sacrum'un facies auricularis'lerinin alanları Image J programı kullanılarak ölçüldü. Os sacrum üzerinde yapılan bilateral ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi (p>0.05). Facies auricularis ortalama alanı sağ tarafta 1028.15±232.92 mm2, sol tarafta ise 1042.45±220.72 mm2 olarak ölçüldü. Os sacrum'un facies auricularis'inin alan ölçüm değerleri ile os sacrum'un pars lateralis'inde yapılan vertebrae sacrales 1 ve 2 (S1 ve S2) düzeyindeki sağ ve sol ölçüm verileri arasında pozitif yönde korelasyon belirlendi. Bu çalışmanın os sacrum'a yönelik cerrahi yaklaşımlarda özellikle sakral enstrümantasyonda cerrahlar ve klinisyenlere yararlı olacağı kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractSacrum is an important bone structure which is used in the treatment of deformities and injuries of the lumbosacral, sacral, and sacroiliac joints. Thus, if the normal anatomic structure and morphometric values of the sacrum is well known, possible complications which may arise during the operations to be applied to this area can be prevented. The aim of the current study was to make detailed morphometric measurements and to calculate surface area of the joint on dry sacrum samples. This study was performed by a digital caliper sensitive to 0.01 milimeter (mm) on 30 dry sacrum samples obtained from Department of Anatomy in Erciyes University. The age and gender discrimination was not made on dry bone specimens. Morphometric measurements were performed two-sided and one-sided on superior sacral base, and pelvic surface, dorsal surface, auricularis face of sacrum. The auricularis face area of sacrum was calculated, by using ImageJ software. No significant difference was determined between all bilateral morphometric measurements of sacrum (p>0.05). The mean area of the right and left auricularis faces were calculated as 1028.15±232.92 mm2, 1042.45±220.72 mm2 respectively. The positive correlations were determined between the area values of auricularis face and bilateral measurements performed at sacral vertebrae 1 and 2 (S1 and S2) level of lateral surface of sacrum. We believe that the results of this study will be beneficial for surgeons and clinicians for the surgical approaches to sacrum especially in sacral instrumentation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectSakrumen_US
dc.subjectMorfometrien_US
dc.subjectEklemen_US
dc.subjectImageJen_US
dc.subjectSacrumen_US
dc.subjectMorphometryen_US
dc.subjectJointen_US
dc.subjectImageJen_US
dc.titleSakrum kemiğinin morfometrik değerlendirilmesi ve eklem yüzey alanlarının hesaplanmasıen_US
dc.title.alternativeMorphometrıc evulatıon and calculatıon of joınt surface of sacrum boneen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record