Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSargın, Serdar
dc.contributor.authorAslan, Ahmet
dc.contributor.authorKonya, Mehmet Nuri
dc.contributor.authorAtik, Aziz
dc.contributor.authorMeriç, Gökhan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:30Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1309-8578
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4384
dc.descriptionSargın, Serdar (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada ortopedik sorunu nedeni ile sınıkçılara başvurmuş hastaların demografik özelliklerinin, sınıkçıya başvuru nedenlerinin ve eğitim durumları ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Haziran 2012 ve Aralık 2012 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 1926 hastanın sınıkçıya başvurduğu saptanan 96’sı(%4,98)(26 erkek, 70 kadın) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların demografik bulguları, ilk başvuru yerleri, eğitim durumları, sınıkçıya başvurma ne- denleri, gelişen sekel oranları açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda sosyal güvence olmaması, hastanede bekleme, hastaneye ve doktora ulaşmada zorluk gibi faktörlerin sınıkçı tercihinde anlamlı bir etkisi olmadığını tespit ettik. Hastaların yaş ortalaması 31±16,1 yıl idi. Hastaların 87’si (%90,6) sağlık hizmeti için ilk başvuru yeri olarak sınıkçıyı tercih etmişlerdi. Sınıkçılara en sık başvuru nedeni ailesi ya da bir yakını tarafından tavsiye olduğu (%40,6) tespit edildi. Eğitim seviyesinin sınıkçıya başvuruda etkili faktör olmadığı ancak düşük eğitim seviyeli hastalarda sekel gelişiminin anlamlı şekilde fazla olduğunu saptadık. 16 hastada sekel geliştiği tespit edil- di(% 16,6). Sınıkçı müdahalelerinde iyileşme etkisinin daha çok plasebo olduğunu saptadık. Sonuç: Prevalans dikkate alındığında sınıkçılık bir ülke gerçeğidir. Ancak uygulama sonuçlarının plasebodan farksız olması, bu konuda eğitim almamış olmaları, kanuni bir yetkilerinin bulunmaması, vergi ödememeleri açılarından değerlendirildiğinde önemli bir sorun olduğu söylenebilir. Bu sorunun çözümünde toplumu bilgilendirici sağlık eğitim programlarının ve devlet denetimlerinin arttırılması etkili olabilir.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, it was aimed to investigate the demographic features, administration reasons and educational status of the patients who were presented to the bonesetters for orthopedic complaints. Methods: 96 (26 males, 70 females) patients were included in this study, who filled a questionnaire out of 1926 patients went to bonesetters between June and December 2012. All the patients were recorded regarding demographic features, first application places, educational status, administration reasons, and complication rates. Results: 87 patients (90.6%) preferred bonesetters as the first application place. The mean age of the patients was 31±16.1 years. The most common reason was advices of the family members or relatives (40.6%). The educational status was not significant in administration rate, but low educational status has significant correlation with more complication rates. Sixteen patients developed sequels (16.6%). The effect of bonesetters #8217; treatment was mostly found to be placebo. Conclusion: Bonesetter is a country reality when prevalence was taken in notice. However, the similarity of their results to placebo ones, having no education, having no legal rights, paying no tax make this issue a great problem. The solution of this problem is depended to increase health programs to inform public and to increase government superintension.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectKırıken_US
dc.subjectKırıkçı Çıkıkçıen_US
dc.subjectGeleneksel Tıpen_US
dc.subjectSınıkçılıken_US
dc.subjectFractureen_US
dc.subjectBonesetteren_US
dc.subjectTraditional Medicineen_US
dc.subjectComplicationen_US
dc.titleKas iskelet sistemi yaralanmalarında Türk toplumunun sınıkçı tercihi ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeBonesetter choice of Turkish society in musculoskeletal injuries and the affecting factorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Clinical and Experimental Investigationsen_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage477en_US
dc.identifier.endpage482en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record