Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Turgay
dc.contributor.authorAyhan, Erkan
dc.contributor.authorUyarel, Hüseyin
dc.contributor.authorTanboğa, İbrahim Halil
dc.contributor.authorKurt, Mustafa
dc.contributor.authorUluganyan, Mahmut
dc.contributor.authorErgelen, Mehmet
dc.contributor.authorEksik, Abdurrahman
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:35Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4416
dc.descriptionIşık, Turgay (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Koroner arter ektazisi (KAE), koroner arterlerin normal koroner arter bölgesine göre en az %50’den daha fazla genişlemesi olarak tanımlanır. İzole KAE ciddi koroner arter darlığı olmaksızın KAE’nin bulunması olarak tanımlanır ve belirgin enflamatuvar özelliklere sahiptir. Nötrofilin lenfosite oranı (NLO) enflamasyonun yaygın kullanılan bir belirtecidir ve koroner arter hastalığı olan kişilerde hastalığın seyrinin bir göstergesidir. Bu çalışmada, NLO ile izole KAE arasındaki olası ilişki araştırıldı. Çalışma planı: Bilinen veya şüphenilen iskemik kalp hastalığı nedeniyle koroner anjiyografi yapılan 2345 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Dışlanma kriterleri sonrası, çalışma popülasyonu KAE olan 81 hasta ve bu gurupla yaş ve cinsiyet olarak eşleşmiş anjiyografileri normal 85 hastayı kapsamaktaydı. Koroner anjiyografi öncesinde tüm hastalarda nötrofil, lenfosit ve diğer hematolojik göstergelerin ölçümleri rutin olarak yapılmıştı. Bulgular: İzole KAE’si olan hastalarda NLO düzeyinin normal koroner arterli olgulara kıyasla belirgin olarak artmış olduğu görüldü (3.39±1.36 ve 2.25±0.58, p<0.001). Receiver operating curve (ROC) eğrisi analizlerinde, başvuru anında ölçülen NLO ?2.37 değerinin izole KAE’yi öngörmede duyarlılığının %77 ve özgüllüğünün %63 olduğu saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde hiperkolesterolemi (OO=2.63, %95 GA 1.22-5.65, p=0.01), obezite (OO=3.76, %95 GA 1.43-9.87, p=0.007) ve artmış NLO (OO=6.03, %95 GA 2.61-13.94, p<0.001) izole KAE varlığı için bağımsız belirleyiciler olarak saptandı. Sonuç: Nötrofilin lenfosite oranı izole KAE varlığı ile ilişkili olan, kolaylıkla ölçülebilen bir laboratuvar bulgusudur.en_US
dc.description.abstractObjectives: Coronary artery ectasia (CAE) has been de- fined as a dilated artery luminal diameter that is at least 50% greater than the diameter of the normal portion of the artery. Isolated CAE is defined as CAE without significant coronary artery stenosis and isolated CAE has more pronounced in- flammatory symptoms. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) is widely used as a marker of inflammation and an indicator of cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. We examined a possible association between NLR and the presence of isolated CAE. Study design: In this study, 2345 patients who underwent coronary angiography for suspected or known ischemic heart disease were evaluated retrospectively. Following the appli- cation of exclusion criteria, our study population consisted of 81 CAE patients and 85 age- and gender-matched subjects who proved to have normal coronary angiograms. Baseline neutrophil, lymphocyte and other hematologic indices were measured routinely prior to the coronary angiography. Results: Patients with angiographic isolated CAE had sig- nificantly elevated NLR when compared to the patients with normal coronary artery pathology (3.39&plusmn;1.36 vs. 2.25&plusmn;0.58, p&lt;0.001). A NLR level #8805;2.37 measured on admission had a 77% sensitivity and 63% specificity in predicting isolated CAE at ROC curve analysis. In the multivariate analysis, hyper- cholesterolemia (OR=2.63, 95% CI 1.22-5.65, p=0.01), obe- sity (OR=3.76, 95% CI 1.43-9.87, p=0.007) and increased NLR (OR=6.03, 95% CI 2.61-13.94, p&lt;0.001) were indepen- dent predictors for the presence of isolated CAE. Conclusion: Neutrophil to lymphocyte ratio is a readily avail- able clinical laboratory value that is associated with the pres- ence of isolated CAE.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleAssociation of neutrophil to lymphocyte ratio with presence of isolated coronary artery ectasiaen_US
dc.title.alternativeNötrofilin lenfosite oranının izole koroner arter ektazisi varlığı ile ilişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Kardiyoloji Derneği Arşivien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record