Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUyangör, Sevinç Mert
dc.contributor.authorÖvez, Filiz Tuba Dikkartın
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:04Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1307-6086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4563
dc.descriptionÖvez, Filiz Tuba Dikkartın (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, İlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Cebir Öğrenme Alanına ait kazanımlara ulaşılma düzeyini belirlemektir. Araştırmada; var olan durum belirlenmeye çalışıldığı için betimsel nitelikli tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Balıkesir ili merkez ilköğretim okulları arasından tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 510 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak İlköğretim altıncı sınıf matematik dersi öğretim programı uygulamaları cebir öğrenme alanı kazanımlarına ulaşılma düzeyini belirlemek amacı ile erişi testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz, ilişkili örneklemler için t testi ve kovaryans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca eta-kare(etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda İlköğretim matematik dersi altıncı. sınıf öğretim programı cebir öğrenme alanı uygulamaları sonucunda öğrencilerin cebir testi puan ortalamalarının son test lehine anlamlı (p<.05) olduğu, ancak son test mutlak başarı puan ortalamalarının 0.75 in altında kalması nedeni ile tam öğrenme düzeyine ulaşılamadığı, öğrencilerin kazanımların yaklaşık % 57 sine.75 düzeyinde ulaşmış olmaları öğretim sürecinin kazanımlara ulaşılabilirliği sağlamada beklenen düzeyde etkili olamadığı, üst grup okullarda öğrenim gören öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyinin orta ve alt grup okullara kıyasla daha fazla olduğu ve öğrencilerin ön test sonuçları kontrol altına alındığında elde edilen düzeltilmiş son test sonuçlarında da anlamlı farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe primary aim of this study is to define reaching of attainment levels of algebra learning domain in sixth grade of elementary mathematics education program. In the study; it has been fulfilled in descriptive featured scanning model because the existing case was tried to define. 510 sixth grade students, determined by stratified sampling method among Elementary Schools in Balıkesir city centre, have applied into the study. As data collecting tool, pre and post test has been used to define the level in obtaining acquisitions of Algebra learning domain in sixth grade of Elementary Mathematic course curriculum applications. Acquired data have been evaluated by using descriptive analysis, t test for related samples and covariance analysis. Effect sizes correlation coefficient was also calculated. In consequence of the study it has been concluded that the students #8217; Algebra test point averages are meaningful in favor of the post-test (p&lt;.05), as a result of Algebra learning domain applications in Elementary school sixth grade of Elementary Mathematic course curriculum, but for the reason that the post-test #8217;s absolute success point averages are under 0.75, the complete learning level has not been reached, that the students #8217; obtaining just about %57 of the acquisitions at the level of 75 has shown that the learning process are not as sufficient as expected level for providing accessibility of learning process #8217; acquisitions, and that students #8217; level, studying in upper group schools, in attaining acquisitions are higher compared to those in middle and lower group schools, and when the students #8217; pre test results are taken under control, obtained post test #8217;s corrected results have also significant difference.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectMathematics Educationen_US
dc.subjectAlgebra Learningen_US
dc.subjectAccessibility of Acquisitions.en_US
dc.subjectMatematik eğitimi,en_US
dc.subjectCebir öğretimien_US
dc.subjectKazanımların Ulaşılabilirliğien_US
dc.titleReaching of attainment levels of algebra learning domain in sixth grade of elementary mathematics education programen_US
dc.title.alternativeİlköğretim altıncı sınıf matematik dersi öğretim programı cebir öğrenme alanı kazanımlarına ulaşılma düzeyien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNecatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record