Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Deniz Beste
dc.contributor.authorCanbey, Ebru Güner
dc.contributor.authorTaviloğlu, İstemihan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4609
dc.descriptionÇevik, Deniz Beste (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractProblem Durumu: Eğitim Fakültelerinde armoni dersi temel derslerden birisidir. Bu ders, hem teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir. Uygulamalar kuramsal bilgilerle destelenirken, kuramsal bilgiler ise uygulamalarla anlam kazanır. Önemli olan, müziğin uygulamalı olan bu yönüne alt yapı oluşturacak kuramsal bilgileri oluşturmaktır. Armoni Eğitiminin amacı; müzik yazısını doğru okuyabilmeyi, çokseslendirebilmeyi, melodi veya akorları duyabilmeyi, eserlerin biçimsel yapılarını analiz edebilmeyi, piyanoda eşlik yapabilmeyi, müzik yazısını deşifre yapabilmeyi, yaratıcılığı geliştirmektir. Bu bakımdan, armoni derslerinde öğrencilerin zorlandıkları noktaların belirlenmesi, bu noktaların çözümlenmesini sağlayacak önerilerin ortaya konması, gelecek kuşakların bu zorlukları aşmalarında onlara yardımcı olacaktır. Bu çalışma, armoni eğitiminde zorluk çekilen konular, zorluk çekmelerinin sebepleri ile bu sorunları aşmalarında etkili olabilecek çözüm önerilerinin araştırılması açısından önem taşımaktadır.Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, armoni dersinin öğreniminde karşılaştıkları sorunlar, güçlük çektikleri konular, sebepleri, bu sorun ve güçlüklerin aşılmasına ilişkin çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Yöntem: Veriler, armoni derslerine giren öğretim elemanlarına ve bu dersleri alan öğrencilere uygulanan anket yoluyla, konu hakkındaki görüşleri alınarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.Bulgular ve Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara göre, armoni dersi öğretiminde var olan güçlüklerin, öğrenciden, okuldan ve öğretim elemanından kaynaklanan sorunlar olarak sınıflandırılabileceği görülmüştür. Öneriler: Müzik öğretmeni adaylarının, armoni derslerinde karşılaştıkları hazır bulunuşluk düzeyleri konusunda getirilen çözüm önerilerine göre gereken hassasiyet gösterilmelidir. Buna ilaveten, armoni dersinin dördüncü sınıfa kadar devamı sağlanmakla birlikte, armoni dersinde kazandırılan temel kuramsal bilgilerin daha iyi pekişmesi açısından uygulamalı çalışmalara sıkça yer verilmeli ve yapılan örneklerde mutlaka piyano kullanılmalıdıren_US
dc.description.abstractProblem: The harmony lesson is one of the basic lessons at the faculties of arts. This lesson is applied both as theoretical and also as practical. While the practices are supported by theoretical information the theoretical knowledge becomes meaningful by way of exercises. The importance is to make up theoretical information which is able to form basis for this side of the practiced music. The aim of the education of harmony is to develop how to read the music notes, how to harmonize, how to hear to melody and the chords, how to analyze the forms of the compositions, how to accompany on the piano, how to sight-read the music notes, and the creativity. Meanwhile, finding out the points in which the students have trouble in harmony lessons, pointing out suggestions which can help to solve these points, will help the next generations to cope with these difficulties. This study has the importance on the subjects in which have difficulties in harmony lessons, the reasons why they have difficulties and in the point of researching the solutions which will be effective in deal with the problems. Research Aim: In this study; the objective is to find out the difficulties which the students of harmony lesson run into, the subjects in which they have troubles, their reasons, and find solutions to deal with these problems at the music education department of Fine Arts Field of the Education Faculties. Method: The results were obtained by applying a questionnaire to the teachers who give harmony lessons and the students who take these lessons by getting their opinions about the subject. The finding were put in groups and presented as tables.Findings: According to the results obtained; it was observed that the difficulties which take place in harmony training could be classified according to the students, the school itself, and the teachers.Suggestions: The necessary sensitivity should be shown, according to the suggestions to the solutions on about the level of presenting in the harmony lessons of the music teachers. In addition to that, the harmony lesson should continue until the fourth grade. Practical studies should be applied oftener to strengthen the basic theoretical information better which can be supported in harmony lessons. The piano should be used definitely with the samples which are doneen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectMüzik Eğitimien_US
dc.subjectArmoni Eğitimien_US
dc.subjectArmoni Eğitiminde Sorunlaren_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectHarmony Trainingen_US
dc.subjectProblems of Harmony Trainingen_US
dc.titleArmoni eğitimi neden zordur?en_US
dc.title.alternativeWhy the harmony training is difficult?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record