Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSabancıoğulları, Selma
dc.contributor.authorDoğan, Selma
dc.contributor.authorKelleci, Meral
dc.contributor.authorAvcı, Dilek
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:06Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-3031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4614
dc.descriptionAvcı, Dilek (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractHemşirelik eğitiminde önemli bir yere sahip olan uygulama alanları, öğrencilere öğrendiklerini uygulama, profesyonel rolleri ile ilgili modeller görme, var olan sistemin işleyişini gözleme olanağı verirler. Amaç: Çalışmanın amacı hemşirelik lisans entegre eğitim programında eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin internlik programı sonundaki kazanım ve önerilerini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı olan çalışmanın örneklemini, lisans programında internlik uygulaması yapan 77 son sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu ile elde edilmiştir. Form, açık uçlu soru ve kapalı uçlu önermeden oluşmaktadır. Formdaki 10 soru öğrencilerin tanıtıcı bilgilerini, programa ilişkin önerilerini, 17 önerme ise internlik programının hedeflerini içermektedir. Veriler, yüzdeliklerle değerlendirilmiştir. Bulgular: İnternlik programı sonunda öğrencilerin çoğunluğu programın kendilerine bilgi ve beceri kazandırarak mesleğe hazırladığını, bu deneyimi yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir (%71.4). Öğrencilerin internlik programında belirlenen hedeflere en yüksek %96.1 ve en düşük %81.8 oranında ulaştıkları saptanmıştır. Öğrencilerin öğretim elemanlarından teorik bilgi ve uygulama becerisi ile ilgili daha fazla danışmanlık yapmalarını istedikleri saptanmıştır. Klinik personelden ise kendilerini iş yükünü azaltan kişiler olarak görmemelerini (%77.9) istemişlerdir. Sonuç: internlik programı öğrencilerin mesleki yeterliklerinin artmasına, kendilerini güvenli ve mesleğe hazır hissetmelerine katkı sağlamaktadır. Ancak bu programda öğrenciler eğiticilerden daha etkin bir danışmanlık hizmeti beklemektedirler.en_US
dc.description.abstractPracticum areas have an important role in nursing education which enables the students to practice what they have learned. Such areas also let the students to face the models which prepare them for their future roles and the ability to observe the functioning of the existing system. Objectives: The aim of the study is to evaluate of the gains and recommendations related to internships program of the final year undergraduate students majoring in a nursing. Methods: The sample of this descriptive study consisted of 77 final year students who were doing internships as a part of their undergraduate nursing education. The data were obtained through a questionnaire developed by the researchers. The questionnaire form included open-ended questions and closed propositions. The 10 open-ended statements were related to the students #8217; details and their suggestions for the program while 17 statements were connected to the objectives of the internship. The data were calculated through the percentage values. Findings: Most of the students (90.9%) expressed that the internship program furnished them with knowledge and skills for their future profession at the end of internships program. They also stated that they were satisfied with this internship training experience (71.4%). It was identified that in terms of reaching the goals of the internship program the highest rate was 96.1% and the lowest was recorded as 81.8%. Another finding was that the students asked for more consultancy on theoretical knowledge and practical skills from their lecturers. They wanted the staff of the hospitals not to consider them as assistant who lessen their workload (77.9%). Conclusion: Internships program contributed to enhance the students' professional competencies, they feel self-confident and ready for the profession. However, the students expected more consultancy from their lecturers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHemşirelik Lisans Eğitimien_US
dc.subjectİntern Programıen_US
dc.subjectÖğrenci Görüşlerien_US
dc.subjectNursing Undergraduateen_US
dc.subjectInternship Programen_US
dc.subjectStudents' Opinionsen_US
dc.titleHemşirelik son sınıf öğrencilerinin internlik programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of final year nursing students’ perceptions on internship programen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record