Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İsmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4646
dc.descriptionKaya, İsmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractProblem Durumu: Türk turizm sektöründe istihdam ücretli olarak çalışanlar açısından önemli özelliklere ve sorunlara sahiptir. Bu problemlerin başında, kadınların işgücüne katılımının düşük olması, yetersiz eğitim seviyesi, düşük ücretler, yüksek oranda kayıt dışılık, kısa kıdem sorunu, yüksek oranda işgücü devir hızı ve haftalık çalışma saatlerinin fazla olması gelmektedir. Bunların yanında çalışanlarla ilgili istatistiklerde veri karmaşası ve muğlaklık yaşanmaktadır.Araştırmanın Amacı: Çalışma Türk turizm sektöründe ücretli istihdamının özelliklerini ve problemlerini coğrafi bölgelere göre kıyaslamalı bir şekilde ortaya koymayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında Türk turizm sektöründe ücretli çalışanlara dair bölgesel istatistiklerin net olarak ortaya konması da amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu'na (TUİK) ait 2011 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) veri seti kullanılmıştır. Toplam 5764 ücretli çalışana ait veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde çapraz tablo ve aritmetik ortalama yöntemleri kullanılmıştır.Bulgular ve Sonuçlar: Ücretli işgücü özellikle Marmara Bölgesinde yoğunlaşmakta olup, kadınların işgücündeki payı 1/5 civarındadır. Başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere tüm bölgelerde eğitim seviyesi son derece düşük olup, çalışanların elde ettiği gelirlerin ortalaması asgari ücret seviyesindedir. Sektörde yüksek oranda kayıt dışı istihdam mevcut olup, bu oran Güneydoğu Anadolu Bölgesinde % 70.7'yi bulmaktadır. Tüm bölgelerde yüksek oranda işgücü devir hızı, çok düşük kıdem yılı ve çok yüksek haftalık çalışma saatleri tespit edilmiştir.Öneriler: Türk turizm sektöründe ücretli çalışanların istihdamla ilgili temel sorunlarını çözmeye yönelik olarak yapılan önerilerin bazıları şunlardır: Çalışanların eğitim seviyesini yükseltmek, yasal düzenlemelerle turizm işletmelerinde daha fazla nitelikli personel çalıştırılmasını sağlamak, işletmelerde iç ve dış motivasyon araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretleri tatminkar seviyelere getirmek ve işletmeleri sıkı bir şekilde denetlenmek.en_US
dc.description.abstractProblem Statement: Employment in the Turkish tourism sector has important characteristics and problems in respect of paid employees. Most important problems are; low participation of women in employment, inadequate education level, low wages, large amount of unregistered employment, low tenure, large amount of labor turnover ratios and long weekly working hours. In addition, there is confusion and ambiguity in the data about employees.Research Aims: Objective of this study is to reveal and analyze the characteristics and problems of paid employment in Turkish tourism sector by comparing them according to geographic regions. Besides, it is aimed to reveal clearly the geographical statistics of paid employees who work in the Turkish tourism sector.Method: In this study, data set of 2011 Household Labor Survey (HLS) which belongs to Turkish Statistical Institute (TurkStat) was used. The data which consists of 5764 paid employees' responses was analyzed by using SPSS statistical software. Cross-table and arithmetic mean methods were used in the analysis. Findings and Results: While paid labor is concentrated especially in Marmara Region, the role of women in labor is 1/5. Education level is extremely low in all regions but especially in Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia Regions and average income of workers is at the level of minimum wage. The level of unregistered employment is high; that reaches 70.7 % in Southeastern Anatolia Region. Low years of tenure, large amount of labor turnover ratio and long weekly working hours are have been identified in all regions.Proposals: Some of the suggestions in order to solve the basic problems of paid employees related to employment in Turkish Tourism Employment are: raising the level of education of employees, providing tourism businesses to have more qualified personnel by legal regulations, providing businesses to use intrinsic and extrinsic motivation tools effectively, improving working conditions, raising wages to a satisfactory level and inspecting businesses tightly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectBölgeleren_US
dc.subjectÜcretli Çalışanlaren_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectRegionsen_US
dc.subjectPaid Employeesen_US
dc.titleTürk turizm sektöründe istihdamın temel özelliklerinin ve sorunlarının ücretli çalışanlar açısından coğrafi bölgelere göre analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the problems and basic characteristics of employment in the Turkish tourism sector by geographic regionsin terms of paid employeesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBurhaniye Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage241en_US
dc.identifier.endpage260en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record