Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlkan, Emre
dc.contributor.authorYıldız, Süleyman Murat
dc.contributor.authorBakır, Müslim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-9915
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4721
dc.descriptionAlkan, Emre (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırma, mobbing davranışlarının beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin tükenmişliği üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Einarsen, Hoelb, ve Notelaersa’nın (2009) “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” ile Maslach ve Jackson’un (1981) geliştirdiği tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Ege Bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları (n=93) ile özel okullarda (n=31) görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing davranışları ve tükenmişlik algılamaları düşük düzeydedir. Mobbing davranışları ve tükenmişlik değişkenleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak tükenmişlik üzerine etki eden mobbing davranışları “kişi ilişkili yıldırma” boyutundan oluşmakta ve bu boyut beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin genel olarak tükenmişliğini artıran bir sebep olarak görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to examine the effect of mobbing behaviors on burnout of physical education and sports teachers. The Negative Acts Questionnaire-Revised #8221; developed by Einarsen and Raknes (1997) and revised by Einarsen, Hoelb, and Notelaersa (2009) and #8220;Burnout Scale #8221; developed by Maslach and Jackson (1981) were used as data collection instruments. The data used in the research were obtained from physical education and sports teachers employed in the state schools (n=93) and private schools (n=31) under National Education Ministry in Aegean Region. According to the results obtained from the research, mobbing behaviors and burnout perception level of physical education and sports teacher are low. There is significant and positive relation between mobbing behaviors and burnout variables. In conclusion, #8220;person-related bullying #8221; dimension is regarded as a reason that increases burnout of physical education and sports teachers in general.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectPhysical Education and Sportsen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectBeden Eğitimi ve Sporen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.titleMobbingin beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin tükenmişliği üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of mobbing on burnout of physical education and sports teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage270en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record