Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Süleyman
dc.contributor.authorÖkmen, Ahmet Şadan
dc.contributor.authorDurukan, Erdil
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-9915
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4722
dc.descriptionDurukan, Erdil (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan Beden Eğitimi I-II, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi dersini almış olan öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine ilişkin görüşlerin incelenmesidir. Bu amaçla 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Muğla Üniversitesi İlköğretim Bölümünde (İ.Ö) yer alan Sınıf Öğretmenliği ABD’nın 3. sınıfında öğrenim gören ve tesadüfî örneklem metoduyla belirlenen 110 öğretmen adayı araştırma kapsamına alınmıştır. Burada deneklere, uzman görüşleri alınarak hazırlanan Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine ilişkin görüşlerin incelenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS 11 paket programında frekans dağılımları, yüzde değerleri ve ortalamalarına göre tablolar haline dönüştürülüp çözümlenmiştir. Cinsiyet bakımından ise öğrencilerin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı “t” testiyle 0.05 önem düzeyinde sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine ilişkin görüşlerinin sıklıkları değişiklik göstermekte olup, 7, 11, 14 ve 19. sorularda erkek öğrencilerin, 10. ve 13. soruda ise kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılaşma bulunmuş, geriye kalan sorularda anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin, lisans öğrenimleri sırasında Beden Eğitimi I-II, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi dersinden verimli bir şekilde faydalandıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca öğrencilerin gelecekteki öğretmenlik hayatlarında daha sosyal, daha başarılı olmaları ve tüm derslerinde oyunla öğretimi iyi bir şekilde uygulayabilmeleri için bu tür derslerin sayısı zorunlu veya seçmeli olarak lisans eğitimleri sırasında arttırılmalı ve öğrenciler bu yönde yönlendirilmelidir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is investigating opinions of students from the department of primary education and who have taken the subjects physical education I-II, physical education and game teaching, about these courses. Thus, 110 third grade prospective teachers from the department of primary education in Mugla University are randomly included in the research. An attitude scale measuring opinion about physical education and game teaching courses, which is prepared by getting experts #8217; comments is applied to the subjects. The relevant data is analyzed in SPSS 11 as tables showing frequency level, percentage and mean score. And also it is evaluated statistically weather there is significant difference among students according to gender by #8220;t-test 0.05 significance level #8221;. As a result of the analysis, the frequency of students #8217; viewpoint toward physical education and game teaching course is inconsistent; significant difference is found in seventh, eleventh, fourteenth, and nineteenth items on male students #8217; pole, tenth, thirteenth items on female, there were no significantly change the rest of questions. According to these results it is possible to say that the students benefit from the physical education I-II and physical education and game-teaching courses. Besides, to make the students more social, successful and to make them use games in teaching in all their lessons in their teaching experiences it is a must to increase the number of these courses either as compulsory or selective courses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.subjectOyunen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenien_US
dc.subjectGörüşen_US
dc.subjectPhysical Educationen_US
dc.subjectGameen_US
dc.subjectClass Teacheren_US
dc.subjectOpinionen_US
dc.titleSınıf öğretmenliği öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun öğretimi dersine ilişkin görüşlerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the opinion of students from the department of primary education about the course of physical education and game teachingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage246en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record