Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Deniz Beste
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:14Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4757
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin eşlik dersi hakkındaki görüşlerini alınarak, bu derste zorlandıkları konular, zorlanmalarının sebepleri ve zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Anket, bu dersi alan üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam 43 müzik öğretmeni adayına sekiz tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Ankete verilen yazılı cevaplar, nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında, öğrenciler, eşlik dersinin, ileriki meslek yaşantılarında vazgeçilmez öneme sahip olduğunu, bu dersin gerekliliği itibariyle lisans eğitimi boyunca olması gerektiğini, bu dersin diğer alan derslerine faydalarından bahsetmektedir. Eşlik dersinde zorlandıkları konularda, bu derse kadar ki süre içinde, özellikle piyano ve armoni derslerinde, eşlik dersine alt yapı oluşturacak şekilde derslerin içeriğinin planlanmasının önemi üzerinde durulurken, birlikte uyum içerisinde çalma becerilerinin gelişimine olanak sağlayabilecek çalışmalara daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucu çıkartılmıştır. Bununla birlikte, eğitim müziği alanında ve eşlikli okul şarkılarına ilişkin kaynak kitapların sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuçlara dayanarak, öğrencilerin eşlik dersine ilişkin görüşlerine gereken önem verilerek, derse ilişkin zorluk çekilen konular ve çözüm önerilerine gereken hassasiyet göstererek, bu zorlukların aşılmasına yardımcı olabilecek çalışmalara yer vermek gerektiği önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe present study aims to take the opinions of students enrolled in the Fine Arts Education Department of Music Education Division at Education Faculties about accompaniment course and to identify subjects they have difficulty with in this course and the reasons behind their difficulties and to offer solutions to overcome their difficulties. A questionnaire, which consists of eight open-ended questions, was administered to 43 pre-service music teachers enrolled in this course in their 3rd and 4th years. Written responses to the questionnaire were analyzed using qualitative research techniques. The results of the study provide information about the students, the indispensable importance of the accompaniment course for their future career,n the strong need for this course throughout undergraduate education, and its benefits for other field courses. The subjects they had difficulty with in the accompaniment course highlighted the importance of planning course content so that the courses taught until this course and particularly piano and harmony courses are designed to form a basis for the accompaniment course and it was concluded that more room should be allowed for studies that can help improve the skills to play together in harmony. In addition, the results also underlined that the number of reference books on educational music accompanied school songs should be increased. Based on these results, it is recommended that researchers and instructors attach importance to the students #8217; opinions about the accompaniment course, to be sensitive toward the subjects in which they have difficulty and suggestions for solution, and to carry out studies to overcome these difficulties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectMüzik Öğretmeni Adaylarıen_US
dc.subjectEşlik Dersien_US
dc.subjectEşlik Dersine İlişkin Görüşleren_US
dc.subjectPre-Service Music Teachersen_US
dc.subjectAccompaniment Courseen_US
dc.subjectOpinions About Accompaniment Courseen_US
dc.titleMüzik öğretmeni adaylarının eşlik dersine bakış açıları ile derste zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativePre-servıce musıc teachers’ perceptıons toward the accompanıment course and suggestıons to overcome theır dıffıcultıes ın the courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage345en_US
dc.identifier.endpage360en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record