Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEr, Kemal Oğuz
dc.contributor.authorÖztekin, Anıl
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:14Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2148-7510
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4760
dc.descriptionEr, Kemal Oğuz (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için Ekici (2008) tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Geneline Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümüne (Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) devam eden öğretmen adayları (n=470) oluşturmaktadır. Veriler, ilköğretim bölümünde farklı bilim dallarına devam eden dördüncü sınıf öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarında öğrenim gördükleri bilimdalıve öğretim türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Genel olarak öğretmen adaylarının, öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarının hiçbirinde olumlu tutum yüzdesinin olumsuz tutum yüzdesinden büyük olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the teachers' attitudes towards the teaching profession courses in. To this end, teachers' attitudes towards the teaching profession courses were tested in terms of various variables. "Attitude Scale Towards Teacher Profession Courses in General" which was developed by Ekici (2008) was used. Teacher candidates attending Necatibey Balıkesir University, Faculty of Education, Primary Education Department constitute the study group. The data were collected from fourth-grade students (n=470) in the different departments of primary education departments ( Elementary Teacher Education, Elementary Mathematics Education, Science Education, Social Sciences Education, Early Childhood Education). Descriptive method was used in this study. As a result of this research, it was found that in the attitudes of the teacher candidates' attitudes towards teaching profession courses, there was a significant difference according to the variables in terms of the departments in which they were attending and the teaching type. In general, it was found that the positive attitude percentage was not higher than the negative attitude percentage in none of the attitudes towards teaching profession courses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectÖğretmen Eğitimien_US
dc.subjectÖğretmen Yetiştirme Programıen_US
dc.subjectÖğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerien_US
dc.subjectÖğretmenlik Meslek Derslerine Karşı Tutumen_US
dc.subjectTeacher Educationen_US
dc.subjectTeaching Education Programen_US
dc.subjectTeaching Profession Coursesen_US
dc.subjectAttitudes Towards Teaching Profession Coursesen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi (Balıkesir Üniversitesi örneği)en_US
dc.title.alternativeAnalysıs of the attıtudes of teacher candıdates' towards teachıng professıon courses (Balikesir Unıversıty sample)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage179en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record