Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Emine
dc.contributor.authorÜzel, Devrim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:22Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-8944
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4860
dc.description.abstractBu çalışmanın iki amacı vardır. Çalışmanın ilk amacı, tercih edilen öğretim elemanlarının uzmanlık alanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın ikinci amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ilk ve son tercihlerine dayalı olarak öğretim elemanlarının benimsenen ve benimsenmeyen özelliklerini tespit etmek olmuştur. Çalışma 2010–2011 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bir eğitim fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya basit tesadüfi örnekleme tekniği ile seçilen 134 4.sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayı katılmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayları tarafından seçilen 10 öğretim elemanın uzmanlık alanları ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Benimsenen ve benimsenmeyen öğretim elemanı özellikleri şu temalar altında toplanmıştır: (1)Kişisel özellikler, (2)iletişim becerileri, (3)dersin işlenişine yönelik özellikler, (4)sınıf yönetimi, (5)konu alanına yönelik özellikler ve (6)ölçme ve değerlendirme özellikleridir.en_US
dc.description.abstractThere are two purposes of this study. The first purpose of this study was to identify whether there is a significant difference between expertise areas of preferred teaching staff or not. The second purpose of this study was to identify adopted and not adopted features of teaching staff based on the first and last preference of elementary mathematics teacher candidates. Study was conducted in the first period of 2010-2011 academic year in an educational faculty. 134 4th grade elementary mathematics teacher candidates selected with simple random sampling technique took part in this study. Expertise areas of 10 preferred teaching staff by elementary mathematics teacher candidates were analyzed with Chi-Square test. Qualitative data were examined with content analysis. Adopted and not adopted features of teaching staff were grouped under that themes: (1) Personal features, (2) communication skills, (3) features for handling the course, (4) classroom management, (5) facilities for the subject area and (6 )features of measurement and evaluation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of elementary mathematics teacher candidates’ opinions towards teaching staff featuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage122en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record