Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirer, Halil
dc.contributor.authorGüreş, Nuriye
dc.contributor.authorAkgül, Volkan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:27Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4909
dc.descriptionAkgül, Volkan ( Balikesir Author )en_US
dc.description.abstractOrganizasyonel bağlılık ve iş tatmini, son zamanların iş ortamına ait önemli konu başlıkları olmuş ve yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Buna bakılarak bu araştırmada organizasyonel bağlılık ve iş tatmini, tesadüfi seçilen 459 seyahat acentesi satış personelinin oluşturduğu bir örneklemde araştırılmıştır. Bir kısım bireysel ve organizasyonel değişkenlerin satış personelinin organizasyonel bağlılık ve iş tatmininin öncülleri olabileceği düşünülmüştür. Çoklu regresyon analizi kullanılmıştır ve sonuçlar, satış personelinin organizasyonel bağlılığının en önemli tahminleyicisinin denetçiye yönelik algılanan sorumluluk düzeyi olduğunu göstermiştir. Öte yanda, işdeki algılanan başarı ve denetçiye karşı duyulan sorumluluk algılamasının iş tatminini en iyi tahminleyicisi olduğu görülmüştür. Fakat cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, iş sözleşmesi türü, psikolojik iyi olma hali ve işletme büyüklüğü gibi faktörler satış personelinin organizasyonel bağlılık ve iş tatmini üzerinde önemli bir tahminleyici değildir.en_US
dc.description.abstractLately, organizational commitment and job satisfaction have been important topics in the work environment and extensively researched by researchers. Thus, in this study, the predictors of organizational commitment and job satisfaction were investigated in a sample of 459 sales persons randomly chosen from the travel agencies. We proposed that the variables as individual and organizational would operate as the antecedents of the sales person's organizational commitment and job satisfaction. Multiple regression analysis was used and the results showed that the level of perceived accountability to the supervisor was the most significant predictor of organizational commitment of sales persons. On the other hand, job satisfaction was best predicted by perceived performance on the job and level of perceived accountability to the supervisor. But gender, age, marital status, educational level, job contract type, psychological well-being and, company size were found to have no significant predicting power on organizational commitment and job satisfaction of sales persons.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectPsychological Well-Beingen_US
dc.subjectPerceived Performanceen_US
dc.subjectPerceived Accountabilityen_US
dc.subjectSales Personen_US
dc.subjectOrganizasyonel Bağlılıken_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectPsikolojik İyi Olma Halien_US
dc.subjectAlgılanan Başarıen_US
dc.subjectAlglılanan Sorumluluken_US
dc.subjectSatış Personelien_US
dc.titleOrganizational commitment and job satisfaction: The influence of individual and organizational factors on sales persons' work attitudes in travel agenciesen_US
dc.title.alternativeÖrgütsel bağlılık ve iş tatmini: Bireysel ve örgütsel faktörlerin seyahat acentelerinde çalışan satış elemanlarının iş tutumları üzerindeki etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentGönen Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record