Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:48Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-7956
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5102
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractCoğrafya öğretimindeki problemlerin tespit edilip, bu problemlere çözüm önerilerinin hazırlanması önemlidir. Bu problemlerden birisi, coğrafya öğrencilerinin olaylara mekansal bir bakış açısı ile bakamamaları, sonuç olarak da sadece dünyadaki olguların dizilişine bakıp, onları kuru bir bilgi olarak ezberlemeleridir. Bu bilgi ise günlük hayatta öğrenciye pratikte hiç bir fayda sağlamamaktadır. Çünkü öğrenci, yer yüzündeki bu mekansal dizilişlerin nedenleri ile aralarındaki ilişkileri algılayıp, yorumlamakta zorluk çekmektedir. Bir mekan bilimi olan coğrafyanın derslerde düz anlatım metodu ile öğrencinin coğrafi bilgi düzeyini yeterince yükseltmek mümkün olmayacaktır. Bu realiteden hareketle, öğrenciyi derslerde daha aktif hale getirmek için öğrenci merkezli öğretim programı çalışmaları yapılmaktadır. Talim ve Terbiye Kurulunun yayınlamış olduğu "Coğrafya Dersi Öğretim Programı-2005" bu çalışmaların bir yansımasıdır. Bu makale, coğrafyanın önemli bir yanını oluşturan mekan üzerinde durmaktadır. Mekansal algılamayı artıracak en önemli araç haritalardır. Öğrenci, haritayı ne kadar iyi okur ve kavrarsa, yaşadığı yakın çevresi ve küresel ölçekteki mekansal bilgileri daha iyi okuyup, analiz edecektir. Bundan dolayı bu makale, öğrencilerin dünyadaki her türlü mekansal dizilişlerin yerlerini tespit edip, onları anlayıp, yorumlamaları ve sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmelerine imkan veren örnek aktiviteler sunmaktadır. Bu aktivitelerle öğrencinin, zihinsel harita oluşturup, bunları yorumlamanın yanında, farklı haritaları okuma becerisi kazanmalarına imkan verilmesi de hedeflenmektedir.en_US
dc.description.abstractIt is important to identify problems and find solutions in geography teaching. One of the obsticles in geographic education is that our students may not be educated in spatial context and thus they may not understand the patterns of any order at different parts of the world. Sometimes, just memorization takes place in classrooms, which does not provide any insides of usefulness to students because what they memorize.do not help them in real life. At the same time, if students just memorize realities, they may have difficulties to understand causes and reasons of the incidence around us. This paper emphisizes the spatial context in geographic education and tries to give ways of different teaching stratejies about the subject. Finally, this paper includes a series of activites to teach spatial distributions and makes students ga in a powerful mental maps of the subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMekansal Dağılımen_US
dc.subjectHaritaen_US
dc.subjectZihinsel Haritalaren_US
dc.subjectCoğrafya Eğitimien_US
dc.subjectSpatial Distributionen_US
dc.subjectMapen_US
dc.subjectMental Mapsen_US
dc.subjectGeographic Educationen_US
dc.titleCoğrafya Eğitiminde Görselleşmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Bakışen_US
dc.title.alternativeThe Importance of Vitualizations in Geographic Education: An Educational Aproaches to Spatial Contexten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğu Coğrafya Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record