Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurukan, Erdil
dc.contributor.authorCan, Süleyman
dc.contributor.authorGöktaş, Zekeriya
dc.contributor.authorArıkan, Ali Naci
dc.date.accessioned2019-05-16T19:39:00Z
dc.date.available2019-05-16T19:39:00Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-5007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5187
dc.descriptionDurukan, Erdil (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı eğitimin-öğretimimizdeki, günlük hayatımızdaki, kitleleri etkilemesi, toplumların ve yeni nesillerin geleceğine yön vermesi açısından B.E.Ö’nin liderlik davranışlarından Y.K.B’nu gösterip, sergileyebilme açısından cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip gösteremediğini belirlemektir. Veriler liderlik davranışını belirleme anketinin ”Y.K. ve Anlayış Gösterme” boyutundaki 30 sorudan oluşan anketle elde edilmiştir. Ancak burada Y.K.B’nu oluşturan ilk 15 soru değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma 2001-02 de Selçuk Üniversitesi BESYO’ daki 69’u bayan, 166’sı erkek olmak üzere toplam 235 öğrenciden elde edilen veriler üzerine yapılmıştır. Toplanan veriler ise frekans, yüzde ve ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda her sorunun kendi içinde içerdiği liderlik davranışı ile ilgili olarak 1. soruda bayanlar, 6. soruda erkeklerin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu diğer 13 soruda anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular ışığında bir çok soruda anlamlı farkın olmaması sonucunda bayan ve erkek öğrencilerin Y.K.B liderlik davranışlarına sahip olduklarını söylemek mümkündür. B.E.Ö’nin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin liderlik davranışını Y.K.B’da genellikle aynı davranış biçimini olarak benimsediklerini ve gösterdikleri söylenebilir. Sonuçta geleceğin öğretmen adayı olan B.E.Ö. içinde bulundukları toplumlarda ve çevrelerinde birer lider olmalı, liderlik davranışı gösterebilmelidir. Y.K.B’nu oluşturabilmek için bu öğrenciler öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ve çevreleriyle iyi bir uyum, takım ruhu ve iletişim ağı kurmalı; sevgi- saygı- sorumluluk kendine güven duyarak içerisinde bulunduğu çağın ve kitlelerin gereksinimlerine uygun çağdaş demokratik bir eğitim – öğretim ortamı yaratmalıdırlar.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to identify whether Physical Education display meaningful difference according to their sexes while performing Initiation of Structure Dimension in leadership behaviour that these students will have a great role information of our new generations, in our daily life and education system in the future. The data have been obtained through a thirty questions questionnaire. The questionnaire of determining leadership behaviour of #8220;Initiation of Structure and Showing Consideration #8221; however the first 15 questions which from the Initiation of Structure have been assesed. The study has been carried out on the data that have been obtained from 235 students, 69 of whom grils, 166 of whom boys at Selçuk University College of Physical Education and Sport in 2001-2002. The data has been evaluated by calculating frequency , percentage, and means. At the end of the analysises done, cocerning each matter that includes leadership behaviour in its own, it has been found that there is a meaningful difference in favour of the girls in the first question, in favour of the boys in the sixth question and that there is no meaningful difference in the 13th question. In the light of the data collected, it is possible to say that female and male students have (Initiation of Structure) leadership behaviour as a result of no meaningful difference in many questions. Without making any sexual discrimination (Students of Physical Education) can be said to accept and show the leadership behaviour in (Initiation of Structure Dimension) generally as the same behaviour code. In conclusion, (Students of Physical Education) who/which is a candidate for the job of teacher of the future must be a leader in society in which they live, their circles and can show leadership behaviour. These students must build a good harmony, team soul and communication network with their teachers, friends and circles. They must also create in the frame of love-respect-responsibility and self-esteem a modern, democratic education enviroment that meets the needs of the age and the mass of peopleen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLideren_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectYapıyı Kurmaen_US
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectLeaderen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectInitiation of Structureen_US
dc.subjectPhysical Educationen_US
dc.subjectSporten_US
dc.titleSelçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak liderlik davranışı (yapıyı kurma boyutu) yönünden karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of leadership behaviors (initiation of structure dimension) of College of Physical Education and Sport at Selçuk University students according to their sexesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.)en_US
dc.contributor.departmentBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record