Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz Özdemir, Gülay
dc.contributor.authorAlçin, Rana
dc.date.accessioned2019-07-04T07:10:06Z
dc.date.available2019-07-04T07:10:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAlçin, Rana. Konaklama işletmelerinde algılanan örgüt içi politik davranışların işe yabancılaşmaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5552
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
dc.description.abstractKonaklama işletmeleri için, insan faktörü büyük önem arz etmektedir. Bu işletmelerde, bireyler arası ilişkilerin sağlıklı gerçekleşmesi, işletme performansını olumlu şekilde etkilemektedir. Fakat yoğun rekabet ortamında, ayak kaydırma isteği, güç arttırma çabaları, bireysel anlamda maddi ve manevi teşvikleri artırmaya çalışmak gibi kişisel kazanç elde etme girişimleri sonucu çalışanlar, örgüt içinde politik davranışlar sergileyebilmektedir. Diğer örgüt üyeleri, bu davranışları algılayıp uygulamakta, algılasa bile görmezden gelebilmekte ya da bu davranışları olumsuz algılayıp, resmi olarak örgütten ayrılmasa bile kendini örgütten çekebilmektedir. Çalışanların, politik davranışları olumsuz algılaması örgüte olan güveni ve örgüt yapısını edeleyebilmekte ve bu olumsuzluklar çalışanın işine bakış açısını etkileyebilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak çalışmanın amacı; konaklama işletmelerinde, politik davranışların olup olmadığını çalışanlar gözüyle değerlendirmek ve işe yabancılaşmaya etkisini belirleyebilmektir. Buna bağlı olarak ilk önce ilgili alanyazın taranmış ve ardından politik davranışların örgütteki diğer bireyler tarafından nasıl algılandığını ve bu algının işe yabancılaşmaya etkisini belirlemek amacıyla konaklama işletmeleri çalışanlarına anket uygulanmıştır. Anketler, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi önemli turistik ilçelere sahip, Muğla ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 393 kişiye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, konaklama işletmelerinde politik davranış boyutlarından en fazla göze girmeye çalışma boyutunun, en az ise taviz verme boyutunun algılandığına ulaşılmıştır. Sezonluk çalışanlar ile daimi çalışanların politik davranışları algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüş ve konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışların işe yabancılaşmaya etkisinin olduğu saptanmıştır. Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları yer almaktadır. İkinci bölüm ise ilgili alanyazından oluşmakta, politik davranış ve işe yabancılaşma ile ilgili çalışmalara yer verilmektedir. Üçüncü bölüm araştırmanın yöntemini içermekte, bu bölüm veri toplama araçları ve tekniklerini, araştırmanın evren ve örneklemini, verilerin analizini kapsamaktadır. Dördüncü bölüm, bulgular ve yorumları içermektedir. Son bölüm olan beşinci bölüm de ise araştırmanın sonuçlarına yer verilmiş ve sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractFor accommodation establishments, the human factor is of great importance. In these establishments, healthy relations among individuals affect the performance of the company positively. However, in a highly competitive environment, employees can exhibit political behaviors within the organization as a result of their attempts such as efforts to increase moral and financial incentives and their power and desire to supersede others in order to obtain personal gain. Other members of the organization may perceive and adopt these behaviors, even if they perceive they may ignore or perceive these behaviors as negative and withdraw themselves from the organization even if they are not officially separated from the organization. Employees' negative perception of political behaviors may harm the trust and organizational structure of the organization and these negativities may affect the employee's perspective on their work. Based on this information, the aim of the study is to evaluate whether there are political behaviors in the accommodation establishments from the point of view of employees and to determine the relation of the work with alienation. In this respect, firstly the related literature was reviewed and subsequently surveys were applied to the employees of accommodation establishments in order to determine how political behaviors were perceived by other individuals in the organization and the effect of this perception on alienation. The surveys were applied to 393 people working in accommodation establishments operating in Muğla with important touristic districts such as Bodrum, Marmaris, Fethiye and Datça. As a result of the study, it was found that the dimension of trying to win favor is the most perceived political behavior in accommodation organisation and the least is the dimension of making concessions. It is observed that there is no significant difference between the perceptions of seasonal employees and permanent employees acording to perceptions of political behaviors and it is found that the perceived political behaviors in accommodation establishments have an effect on alienation. The study consists of five main chapters. In the first chapter, the problem, purpose, importance, assumptions, limitations and definitions of the research are included. The second chapter consists of related literature, studies on political behavior and alienation. The third chapter contains the method of research, which includes data collection tools and techniques, the universe and the sample of the research, and the analysis of the data. The fourth chapter contains findings and comments. In the fifth and the last chapter, the results of the research are presented and suggestions are developed in line with the results.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2017/040 numaralı proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolitik Davranışen_US
dc.subjectAlgılanan Politik Davranışen_US
dc.subjectİşe Yabancılaşmaen_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectÇalışanen_US
dc.subjectPolitical Behaviouren_US
dc.subjectPerceived Political Behavioren_US
dc.subjectWork Alienationen_US
dc.subjectAccomodation Organisationen_US
dc.subjectEmployeeen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde algılanan örgüt içi politik davranışların işe yabancılaşmaya etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of intra-organizational political behaviours perceived in accommodation organisations on work alienation
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record