Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Tuğba
dc.contributor.authorŞeker, Burcu Sezginsoy
dc.date.accessioned2019-08-06T10:09:47Z
dc.date.available2019-08-06T10:09:47Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn2146-8249
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5869
dc.description.abstractSocial studies is a discipline which includes mainly the subjects related to abstract concepts. Digital stories have an important role in materialising abstract thinking. Storytelling, story listening, story reading improve creative thinking and story provides permanent learning when combined with education. Digital storytelling is a method that can be used to develop students' skills appropriate to the age we live in, to arouse their perceptions, to encourage them, and to increase their motivation to learn. Presenting the effect size of using digital stories on training individuals in the digital age on motivation will reveal the importance and requirement of using digital stories appropriate to the current age. The purpose of this study is to examine the effect of using digital stories while lecturing about subjects in the "Realizing Dreams" unit of the Social Studies course on students' motivation. The study group includes 72 fifth-grade students in two different classes of Makbule Suleyman Alkan Secondary School, located in Izmir. In this study, an experimental model was used. Also, Turkish version (Kutu & Sozbilir, 2011) of the ARCS motivation survey developed by Keller (1987) was used to measure the motivation. As a result of the research, a significant difference was found in support of the experimental group which digital stories were used in terms of general motivations and sub-dimensions (attention-compliance and trust-satisfaction). In this context, it can be said that the student group in which digital stories are used as material is more motivated in terms of general motivation and sub-dimensions than the student group in which the videos in Eba are used as material.en_US
dc.description.abstractSosyal Bilgiler soyut kavramlara ilişkin konuların ağırlıklı olarak yer aldığı bir disiplin alanıdır. Dijital hikâyeler ise soyut düşünmeyi somutlaştırmada önemli bir role sahiptir. Hikâye yapma, hikâye dinleme, hikâye okuma yaratıcı düşünceyi geliştirmekte ve hikâye eğitimle birleştirildiğinde kalıcı öğrenme sağlamaktadır. Dijital hikâye anlatımları, öğrencilerin içinde bulunduğumuz çağa uygun becerilerini geliştirmek, algılarını toplamak, derse teşvik etmek ve öğrenmeye karşı motivasyonlarını arttırmak için kullanılabilecek bir yöntem olarak düşünülebilir. Dijital çağdaki bireylerin yetiştirilmesinde dijital hikâye kullanımının motivasyonu ne şekilde etkileyeceğini ortaya koymak, çağımıza uygun dijital öykü kullanımının önemini ve gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Gerçekleşen Düşler” ünitesindeki konuların anlatımında dijital öykü kullanımının öğrencilerin motivasyonları üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir il merkezinde Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu 5. Sınıfında eğitim gören iki şubedeki toplam 72 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deneysel model kullanılmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak Keller (1987) tarafından geliştirilen ARCS motivasyon anketinin Türkçe’ye uyarlanmış hali (Kutu & Sözbilir, 2011) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dijital öykülerin öğrencilerin genel motivasyonları ve alt boyutlarında (dikkatuygunluk ve güven-tatmin) deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu bağlamda dijital hikayelerin materyal olarak kullanıldığı öğrenci grubunun, Eba’da yer alan videoların materyal olarak kullanıldığı öğrenci grubuna göre genel motivasyon ve alt boyutlar açısından daha motive edici olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.sponsorshipBalikesir University Scientific Research Projects) (BAP-SRP Coordination Unit) - 2017/077en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNesibe Aydin Education Insten_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDigital Storyen_US
dc.subjectSocial Science Teachingen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectARCS Motivation Surveyen_US
dc.subjectDijital Hikayeen_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretimien_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectARCS Motivasyon Ölçeğien_US
dc.titleThe effect of digital stories on fifth-grade students' motivationen_US
dc.title.alternativeDijital hikâyelerin beşinci sınıf öğrencilerinin motivasyonlarına etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Education and Future-Eğitim ve Gelecek Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record