Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaykan, Hayriye
dc.contributor.authorDurmaz, Onur
dc.contributor.authorBaykan, Özgür
dc.contributor.authorAlışık, Murat
dc.contributor.authorCan, Merve Şahin
dc.contributor.authorKarlıdere, Tunay
dc.contributor.authorErel, Özcan
dc.date.accessioned2019-08-07T08:46:10Z
dc.date.available2019-08-07T08:46:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5455/apd.275045
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5937
dc.descriptionBaykan, Hayriye (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractObjective: We aimed to investigate the oxidative stress status in a population of women with untreated major depressive disorder. Methods: Fifty-four female patients with untreated major depressive disorder and 68 female healthy controls were included in the study. A Sociodemographic Form, the Hamilton Anxiety Rating Scale, and the Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) were applied to all the participants. Fasting blood samples were collected from all participants to assess serum thiol/disulphide levels and their pairwise ratios. Results: Native thiol levels were significantly higher and disulphide levels were lower in patients as compared to controls, while total thiol levels were not significantly different between the groups. Disulphide/native thiol and disulphide/total thiol ratios were significantly lower, while the native thiol/total thiol ratio was significantly higher, in the patient group than the control group. There was a negative correlation between HAM-D score and disulphide level, disulphide/native thiol ratio, and disulphide/total ratio, while there was a positive correlation between HAM-D score and native/total thiol ratio, in the patient group. Discussion: This is the first study to investigate dynamic thiol/disulphide homeostasis in women with untreated major depressive disorder. Our results showed dynamic thiol/disulphide homeostasis shifts towards thiol formation which implies an antioxidant reaction in women with untreated major depressive disorder.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada majör depresif bozukluğu olan kadın hastalarda oksidatif stres durumunu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmaya ilaç tedavisi görmeyen majör depresif bozukluğu olan 44 kadın hasta ve 68 sağlıklı kadın alındı. Sosyodemografik Form, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) tüm örneklemlere uygulandı. Serum tiyol/disülfid düzeyleri tüm katılımcılardan alınmış açlık kan örnekleri değerlendirilerek ölçüldü. Bulgular: Serum native tiyol düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek saptanırken, serum disülfid düzeyleri anlamlı düzeyde daha düşük saptandı. Serum total tiyol düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Hasta grubunda serum disülfid/native tiyol ve serum disülfid/total tiyol oranları anlamlı düzeyde düşük iken, serum native tiyol/total tiyol oranı anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Hastaların HAM-D puanı ve serum disülfid düzeyi, disülfid/native tiyol oranı, disülfid/total tiyol oranı arasında negatif korelasyon, HAM-D puanı ve serum native tiyol/total tiyol oranı arasında pozitif korelasyon vardı. Tartışma: Çalışmamız tedavisiz majör depresyon tanılı kadınlarda dinamik tiyol/disülfid dengesini inceleyen ilk çalışmadır. Çalışmamızın sonuçları tedavisiz majör depresyon tanılı kadınlarda dinamik tiyol/disülfid dengesinin antioksidatif bir reaksiyonu düşündürecek şekilde tiyol oluşumu yönünde olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCumhuriyet Univ Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.isversionof10.5455/apd.275045en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectFemaleen_US
dc.subjectThiolen_US
dc.subjectDisulphideen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectTiyolen_US
dc.subjectDisülfiden_US
dc.titleDynamic thiol/disulphide homeostasis as a novel oxidative stress marker in women with major depressive disorderen_US
dc.title.alternativeMajör depresif bozukluk tanılı kadın hastalarda yeni bir oksidatif belirteç olarak tiyol/disülfid dengesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatryen_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0434-3206en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0876-7658en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3288-2269en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2143-0651en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record