Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Zafer
dc.contributor.authorDemir, Hilal
dc.date.accessioned2019-08-16T05:28:38Z
dc.date.available2019-08-16T05:28:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationDemir, Hilal, Göloba (Balya-Balıkesir) plutonu’nun petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5990
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışma alanı Sakarya Zonunda olup İzmir-Ankara-Erzincan sütur zonunun kuzeyinde yer almaktadır. Balıkesir ilinin yaklaşık olarak 40 km kuzeybatısında bulunan inceleme alanı, Göloba-Mancılık-Değirmendere (Balya-Balıkesir) köyleri civarında olup yaklaşık 35 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Çalışma alanının temelini geç Triyas yaşlı Orhanlar Grovağı oluşturmaktadır. Bu birimi üst Triyas yaşlı Balya Formasyonu, Liyas yaşlı Bayırköy Formasyonu ve Kalloviyen-Hotriviyen yaşlı Bilecik Formasyonu örtmektedir. Bu birimleri erken Miyosen yaşlı Hallaçlar Volkaniti uyumsuz olarak üzerlemektedir. Göloba plütonu bu birimleri kesmektedir. En genç birim ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır. Erken Miyosen yaşlı Göloba plütonu granit ve granodiyoritten oluşmaktadır. Petrografik olarak, plajiyoklaz, ortoklaz, kuvars, biyotit, amfibol ve opak minerallerden oluşmaktadır. Jeokimyasal olarak I-tipi, yüksek potasyumlu ve kalk-alkalen özellik göstermektedir. Düşük Çekim Alanlı Elementlerce (DÇAE) zenginleşme göstermesi ve (La/Lu)N değerlerinin 13.06-34.10 arasında olması tipik kalk-alkalen özellikte olduğunu işaret etmektedir. Göloba plütonu tektonik olarak çarpışma sonrası oluşmuş olup volkanik yay granitlerinin özelliklerini sunmaktadır. Plüton 793-808 oC sıcaklık ve 0.1-0.9 kbar basınç altında oluşmuştur. Göloba plütonu sığ sokulumlu epizon granitlerinden olup sokulum derinliği 0.37-3.33 km arasındadır. Plütonu oluşturan kayaçların ana magması, alt kıtasal kabuktaki meta-magmatik kayaçların kısmi ergimesi ve litosferik mantoda oluşan magmaların etkileşimde olabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study area is located in Sakarya Zone and the north of Izmir-Ankara-Erzincan suture zone. The study area, which is approximately 40 km northwest of Balıkesir, is around 35 km², and covers an area of approximately 35 km², in the vicinity of the villages of Göloba-Mancınık-Değirmendere (Balya-Balıkesir). The basement rocks of the study area is the late Triassic aged Orhans’ greywacke. This unit covers the upper Triassic Balya Formation, the Liassic Bayırköy Formation and the Kallovian-Hotrivian aged Bilecik Formation. These units unconformably overlie the Early Miocene Hallaçlar Volcanite. The Göloba pluton cuts these units. The youngest unit is the Quaternary alluvium. The Early Miocene Göloba pluton consists of granite and granodiorite. Petrographically, plagioclase, orthoclase, quartz, biotite, amphibole and opaque oxide are composed of main minerals. Geochemically, pluton has shows I-type, high potassium and calc-alkaline properties. It is observed that the enrichment of low field strength elements (HFSE) and the (La / Lu)N values are between 13.06 – 34.10 indicate that it is typical calc-alkaline. Tectonically, Göloba pluton formed after the collision and presents the characteristics of volcanic arc granites. Pluton was formed under 793-808 oC temperature and 0.1-0.9 kbar pressure. The Göloba pluton is ashallow epizon granite and has a depth of 0.37-3.33 km. The main magma of the the pluton rocks may be in interaction of partial melting of the meta-magmatic rocks in the lower continental crust and the magmas formed in the lithospheric mantle.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöloba Plütonuen_US
dc.subjectMineral Kimyasıen_US
dc.subjectJeokimyaen_US
dc.subjectKalk-Alkalen Magmaen_US
dc.subjectLitosferik Mantoen_US
dc.subjectGöloba Plutonen_US
dc.subjectMineral Chemistryen_US
dc.subjectGeochemistryen_US
dc.subjectCalc-Alkaline Magmaen_US
dc.subjectLithospheric Mantleen_US
dc.titleGöloba (Balya-Balıkesir) plutonu’nun petrografisi, jeokimyası ve petrolojisien_US
dc.title.alternativePetrography, geochemistry and petrology of the Göloba pluton (Balya-Balıkesir)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.tubitak114Y527
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record