Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakir Akay, Gül Aslihan
dc.contributor.authorYalçınkaya, Esin
dc.contributor.authorYazıcı, Haşmet
dc.date.accessioned2019-10-17T06:59:05Z
dc.date.available2019-10-17T06:59:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn13000330
dc.identifier.urihttp://10.5336/dermato.2015-48881
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/7405
dc.descriptionYazıcı, Haşmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractObjective: The etiology of recurrent aphthous stomatitis (RAS) has not been clarified yet. However, the role of type IV hypersensitivity that was diagnosed by patch tests had been proposed as an etiologic factor in previous studies. The aim of this study is to evaluate the skin patch test (SPT) results of idiopathic RAS patients and to evaluate the effect of allergen elimination on disease progress. Material and Methods: The SPT's were applied to 58 patients with idiopathic RAS as well as 40 healthy volunteers and test results were compared. Statistically significant allergens in RAS group were detected for clinical compliance and the presence of these allergens in oral cavity was investigated. Allergenic materials were replaced with allergen-free alternatives and patients were followed up for 12 months Results: The nickel and potassium dichromate positivities were significantly higher in the RAS group when compared to the control group. Ten out of thirteen nickel-positive and 3 out of 11 potassium dichromate-positive RAS patients had a history of dental interventions containing these allergens. In control group no patient had a history of dental procedures. After changing the nickel and potassium dichromate containing dental materials in RAS patients, no relapse was observed in 12 months follow up period. Conclusion: The SPT might be considered as a useful test in RAS patients with undetectable etiology. Although no relaps was observed in our study, after changing the allergenic dental materials of RAS patients, further large scaled studies should be performed to clarify the relationship.en_US
dc.description.abstractAmaç: Rekürren aftöz stomatit (RAS) etiyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamış olup, deri yama testleri (DYT) ile tanı konulan tip 4 hipersensitivite, geçmiş çalışmalarda etiyolojik bir faktör olarak öne sürülmüştür. Bu çalışmada idiyopatik RAS hastalarında DYT sonuçlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması planlanmıştır. Ayrıca, allergen eliminasyonunun hastalık gidişatı üzerindeki etkilerinin de incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Elli sekiz idiyopatik RAS hastası ve 40 sağlıklı gönüllüye DYT uygulanmış ve sonuçlar iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Rekürren aftöz stomatit grubunda istatistiksel olarak anlamlı oranda fazla saptanan allerjenler tespit edilerek, bu allerjenlerin klinik uyumları ve oral mukozadaki varlığı araştırılmıştır. Saptanan allerjenik materyaller allerjen maddeyi içermeyen alternatifleri ile değiştirildikten sonra bu hastalar 12 ay takip edilmiştir. Bulgular: İdiyopatik RAS grubunda kontrol grubuna göre nikel ve potasyum dikromat pozitifliği anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. Onüç nikel pozitif RAS hastasının 10'unda nikel içeren ve 11 potasyum dikromat pozitif RAS hastasının 3'ünde potasyum dikromat içeren dental girişim öyküsü mevcuttu. Kontrol grubunda hiçbir hastada dental materyal mevcut değildi. Bu hastaların nikel ve potasyum dikromat içeren dental materyalleri nikel ve potasyum dikromat içermeyen alternatifleri ile değiştirildikten sonra yapılan 12 aylık takiplerinde relaps gözlenmemiştir. Sonuç: Deri yama testi, nedeni saptanamayan RAS hastalarında faydalı bir test olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızda RAS hastalarında allerjenik dolgu maddelerinin değiştirilmesini takiben nüks gözlenmemekle birlikte, bu ilişkinin daha net ortaya konulması için daha geniş ölçekli çalışmalar yapılmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOrtadogu Reklam Tanitim Yayincilik Turizm Egitim Insaat Sanayi ve Ticaret A.Sen_US
dc.relation.isversionof10.5336/dermato.2015-48881en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAphthousen_US
dc.subjectPatch Testsen_US
dc.subjectStomatitisen_US
dc.subjectYama Testlerien_US
dc.subjectStomatiten_US
dc.subjectAftözen_US
dc.titleEvaluation of skin patch test results and Allergen elimination in patients with idiopathic recurrent aphthous stomatitisen_US
dc.title.alternativeİdiyopatik rekürren aftöz stomatit hastalarında deri yama testi sonuçlarının ve allerjen eliminasyonunun değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkiye Klinikleri Dermatolojien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3469-2653en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record