Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkapı, Ertan
dc.contributor.authorAyyıldız, Serkan
dc.date.accessioned2019-11-13T11:23:15Z
dc.date.available2019-11-13T11:23:15Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAyyıldız, Serkan. Türk ticaret kanunu’nun tasfiye hükümleri ışığında geçici 7. maddeye göre anonim şirketlerin tasfiyesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/9723
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstract6335 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 7. madde, sona ermesine rağmen tasfiye edilmeyerek ticaret sicil kayıtlarından terkin edilmeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarından silinmelerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Kanun koyucu yaptığı bu düzenleme ile gayri faal olmasına rağmen ticaret sicil kayıtlarından silinmediği için faaliyetine devam ediyor görünen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin bir an önce sicil kayıtlarından silinmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda ise, olağan tasfiye hükümlerinin hiç veya tam olarak uygulanmadığı bir ara dönem yaşanmıştır. Çalışmamızın sadeleştirilmesi amacıyla konu şirketler hukukunun merkezinde yer alan anonim şirketler özelinde incelenmiş olup, basit bir anlatım dili kullanılmasına özen gösterilmiştir. Anonim şirketin tasfiye rejimi; sona erme nedenleri, tasfiye süreci ve sonrasında yaşanan ihya davası süreci ile birlikte TTK geçici 7. madde kapsamında bir bütün olarak incelenmiştir. Literatürde hukuki konumu tartışmalı olan „„ihya davası‟‟ kurumunun yaptığımız açıklamalar ve tespitler ile durduğu yer netleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca TTK geçici 7. madde ile yasal bir zemine kavuşturulan „„ihya davası‟‟ nedenleri ve sonuçları açısından Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Son olarak, geçici 7. madde ile getirilen tasfiye rejimi mevzuatının kendisinden veya eksik veya hatalı uygulanmasından kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractArticle 38 of the Law No. 6335 and the provisional Article 7 included in the Turkish Commercial Code No. 6102 include regulations regarding the liquidation and deletion of the trade registry records of incorporated and limited companies that were not liquidated and their trade registry records were not deleted despite their termination. The law-maker aimed to delete the trade registry records of incorporated and limited companies and cooperatives that seems like operating as their trade registry records are not deleted even though they are inactive with this regulation in the shortest time. For this purpose, there was an interim period when ordinary liquidation provisions were not implemented fully or not implemented at all. In order to simplify our study, the subject was examined by focusing on the company law specific to incorporated companies and a simple expression was preferred to be used. Liquidation regime of incorporated company; the termination reasons, the liquidation process and the following reclamation case process were examined entirely under the provisional Article 7 of TCC. The position of „reclamation case‟ whose legal position is controversial in the literature has been clarified with our explanations and determinations. In addition, „reclamation case‟ that was provided a legal basis with the provisional Article 7 of TCC was examined in the light of the Supreme Court decision. Finally, recommendations were given to the problems arising from incomplete or incorrect implementation of the liquidation regime legislation introduced by the provisional Article No. 7.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSona Ermeen_US
dc.subjectTasfiyeen_US
dc.subjectTTK Geçici 7. Maddeen_US
dc.subjectİhya Davasıen_US
dc.subjectTerminationen_US
dc.subjectLiquidationen_US
dc.subjectTCC Provisional Article No 7en_US
dc.subjectReclamation Caseen_US
dc.titleTürk ticaret kanunu’nun tasfiye hükümleri ışığında geçici 7. maddeye göre anonim şirketlerin tasfiyesien_US
dc.title.alternativeLiquidation of incorporated companies in accordance with provisional article 7 in the light of Turkish commercial codeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record