Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaramete, Ayşen
dc.contributor.authorÇatmalı, Murat
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationÇatmalı, Murat."Gelecek için eğitim" hizmetiçi eğitim kursunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1472
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı ve Intel işbirliği ile düzenlenen proje tabanlı öğrenmeye dayalı olarak yapılan, öğretmenlerin bilgisayar ve teknoloji kullanımına yönelik "Gelecek İçin Eğitim" hizmetiçi eğitim kurslarının etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim" hizmetiçi eğitim kurslarının kurs formatör öğretmenleri ve bu kurslara katılan kursiyer öğretmenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında Bursa ve Balıkesir illerinde bu kurslara katılan 6 formatör öğretmen ve 61 kursiyer öğretmenden oluşmaktadır. Formatör öğretmenlerin kurs hakkındaki genel görüşlerini almak amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır ve elde edilen veriler, doküman analizi ile analiz edilmiştir. Ayrıca kurs formatör öğretmenlerine ve kursiyer öğretmenlere, araştırmacı tarafından geliştirilen iki likert tipi ölçek uygulanmıştır. Formatör öğretmenlere uygulanan ölçekle, kursun amacı, içeriği, süresi, formatör öğretmen seçimi ve eğitimi hakkında bilgiler alınmıştır. Kursiyer öğretmen ölçeğiyle, kurs süresi, kurs formatör öğretmeni, araç-gereç ve laboratuar hakkındaki görüş ve öneriler toplanmıştır. Araştırmalardan elde edilen veriler, betimsel ve yordamalı olarak t testi ve tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Kursiyer öğretmen görüşleri ile cinsiyet, yaş, kıdem, kişisel bilgisayarı olup olmama ve görev yaptığı okulun laboratuar koşulları arasında, α=0,05 düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca, formatör öğretmen yeterliliği, öğretim yöntemleri, araç-gereç açısından olumlu bir kurs olduğu ve kursiyerlerin öğrendiklerini kendi derslerinde de uygulayabilecekleri tespit edilmiştir. Öte yandan, kursla ilgili bazı problemlerde saptanmıştır. Bunlar, kurslardan önce ihtiyaç analizinin yapılmaması, kursun veriliş zamanı, kursiyer öğretmen kitabının üst düzeyde hazırlanmış olmasıdır.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine of the effectiveness of inservice education program "Teach to the Future" based on project based learning, organized by a cooperation of Ministry of Education and Intel. This program was aimed to use computer and technology for participant teachers. The population of the study was master teachers and participant teachers who participated in the inservice education program "Teach to the Future" organized by Ministry of Education Inservice Presidency Office. The sample of the study was six master teachers and 61 participant teachers in these programs in Bursa and Balıkesir in 2005-2006. Semi-structured interview forms have prepeared to get the master teachers' opinion about the program and the data were analyzed by using of the method of document analysis. In addition, two likert scales developed by the researcher have applied to master teachers and participant teachers. The first scale was applied to the master teachers to get information about the purpose, content, and time of the program, selection and education of master teachers. The second scale was applied to the participant teachers to get their opinions and suggestions about the time, the master teachers, materials, and conditions of laboratuar of the program. The data were analyzed using SPSS by t-test and one-way analysis of variance (one-way ANOVA). There was found that there was a significant difference among the participant teachers' opinons, sex, age, seniority, computer ownership, and conditions of laboratuar in their schools on level of α=0,05. While the master teachers were found sufficient, teaching methods and materials were found effective in the program. Additionally, the participant teachers stated that they could apply what they have learned in this course to their claseses. However, it was determined that they were not carried out requirement analysis for the program, program time were not suitable, and participant teachers' book was complex.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelecek İçin Eğitim
dc.subjectHizmetiçi Eğitim
dc.subjectBilgisayar ve Teknoloji
dc.subjectProje Tabanlı Öğrenme
dc.subjectDeğerlendirme
dc.subjectTeach to the Future
dc.subjectInservice Education
dc.subjectComputer and Technology
dc.subjectProject Based Learning
dc.subjectEvaluation
dc.title"Gelecek için eğitim" hizmetiçi eğitim kursunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of inservice education program "teach to the future"en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record