Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüksekli, Berrin Akgün
dc.contributor.authorÖzerk, Gaye Birol
dc.contributor.authorÇivici, Tülay
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:42Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4035
dc.descriptionYüksekli, Berrin Akgün (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractFiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan farklı anlamlar taşıyan sınır kavramı, çeşitli disiplinlerin ilgi alanını oluşturmaktadır. Kentsel sınırlar, doğrusal olarak algılanan, kentsel bölgeleri ve mekanları birbirinden ayıran, doğal ya da insan eliyle üretilmiş kentsel bileşenlerdir. Bu çalışmada kentsel sınır kavramı mimarlık disiplini bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu çerçevede, Balıkesir İstasyon Bölgesinin Balıkesir kent merkezinde oluşturduğu sınırlar ve bu sınırların kentle etkileşimleri incelenmiştir. Balıkesir İstasyon Bölgesi, kent parçalarını fiziksel, işlevsel ve sosyal olarak ayıran doğrusal bir çizgi ve dolayısıyla kentsel sürekliliği kesintiye uğratan bir sınır olarak ele alınmıştır. Bölgenin, etrafını kuşatan caddeler, kamu yapıları, rekreasyon ve otopark alanları, Çay deresi ve sanayi bölgesi ile sınırlanmakta olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında bölge ve yakın çevresindeki çok katmanlı sınırlar sisteminin kentle fiziksel/geometrik etkileşimleri Kevin Lynch (1960) ve işlevsel etkileşimleri Jane Jacobs'ın (2011) bakış açıları ile saptanmıştır. Bu alanda yapılacak yeni bir düzenlemenin kente fiziksel, işlevsel ve sosyal yönden önemli katkılar sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonunda, bölgeyi kent ile bütünleştirmeyi sağlayacak tasarım önerileri, arazi kullanım kararları ve altyapı kararları sıralanmıştır. Söz konusu kararlar alanın potansiyellerinin keşfi amacıyla yapılan çalışmanın sonuç bölümünde vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractBoundary concept, which has different meanings in physical, mental and social aspects, is the subject of various disciplines. Urban boundaries are natural or artificial linear elements which separates urban areas and places of each other. In this study, urban boundary concept is discussed in architectural viewpoint. Therefore, boundaries in the city center formed by Balıkesir Train Station Area and their effects on the city are investigated. Balıkesir Train Station Area is studied as a linear line that separates urban parts physically, functionally and socially, and thereby, a boundary which interrupts urban continuity. It is observed that the area surrounded by streets, public buildings, recreational areas and car parks, Çay Stream, and industrial area. In the study, physical/geometrical interactions of multilayered boundary system of the area with the city are determined by the viewpoint of Kevin Lynch (1960), and functional interactions of it are determined by the viewpoint of Jane Jacobs (2011). It is concluded that, a new urban design project of the area and its surroundings can provide significant contributions to the city from the physical, functional and social aspects. At the end of the study, potential design solutions, land use decisions and infrastructure decisions are listed in order to integrate the area and its surroundings to the city. These decisions emphasized in conclusion in order to discover potentials of the areaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSınıren_US
dc.subjectDemiryoluen_US
dc.subjectBalıkesiren_US
dc.subjectKevin Lynchen_US
dc.subjectJane Jacobsen_US
dc.subjectBoundaryen_US
dc.subjectRailwayen_US
dc.subjectBalıkesiren_US
dc.subjectKevin Lynchen_US
dc.subjectJane Jacobsen_US
dc.titleKentsel sınırlar: Balıkesir istasyon bölgesi ve çevresinin sınır kavramı aracılığıyla incelenmesien_US
dc.title.alternativeUrban boundaries: Analyzing Balıkesir train station center district by means of boundary concepten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage333en_US
dc.identifier.endpage344en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record