Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUyangör, Nihat
dc.contributor.authorKaya, Ramazan
dc.date.accessioned2021-01-08T09:28:09Z
dc.date.available2021-01-08T09:28:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKaya, Ramazan. Eğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ile dijital yeterlik seviyeleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/10957
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu özyeterlik algıları ile dijital yeterlik seviyeleri ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evreni, 2019-2020 yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 681 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma kapsamında, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ünal ve Teker (2018) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algısı ve Demir (2018) tarafından geliştirilen dijital akıcılık ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin dijital yeterlik düzeyi ve teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algısına etkileri belirlenirken bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi gerçekleştirilmiştir. Teknoloji entegrasyonu özyeterlik algıları ile dijital yeterlik seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu ve teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarının sınıf ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Bununla birlikte cinsiyet ve öğrenim görülen bölüme göre anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgulara göre eğitim fakültesi dijital yeterlik seviyelerinin orta düzeyde olduğu ve dijital yeterlik seviyelerinin cinsiyet, yaş ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre eğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ile dijital yeterlik seviyelerinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Teknoloji entegresyonu yönelik öz-yeterlik algılarının, dijital yeterlik seviyelerini anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between education faculty students' technology integration self-efficacy perceptions and digital competency levels. The universe of the study consisted of 681 students studying at Balıkesir University Necatibey Education Faculty in 2019-2020. In the research, general screening model, one of the quantitative research methods, was used. As a data collection tool, technology integration, adapted into Turkish by Ünal and Teker (2018), self-efficacy perceptions and digital fluency scale developed by Demir (2018) were used. Research data were analyzed using SPSS 21.0 program. Frequencies, averages and standard deviations of the items under the factors of both scales were calculated. While determining the effects of variables of gender, age, class level, department of education on digital competence levels and technology integration self-efficacy perceptions, independent groups t test and one-way variance analysis (ANOVA) and test were performed. Correlation analysis was conducted to examine the relationship between technology integration self-efficacy perceptions and digital competence levels. According to the results, it was concluded that education faculty students' perceptions of technology integration self-efficacy is high, and technology integration vii self-efficacy perceptions do not differ significantly with respect to class and age variables. However, it was concluded that there was a significant difference according to gender and department variables According to the findings of the study, it was determined that the education faculty's digital competence levels were moderate and showed a significant difference according to the variables of gender, age and education. According to the class variable, it was concluded that there was no significant difference. According to the results of the correlation analysis, significant correlations were found between the technology integration self-efficacy perceptions of the education faculty students and the sub-dimensions of the digital competence levels. It was found that self-efficacy perceptions towards technology integration significantly predicted digital competence levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknoloji ve Eğitimen_US
dc.subjectTeknoloji Entegrasyonuen_US
dc.subjectDijital Yeterlikleren_US
dc.subjectÖz-yeterlik Algılarıen_US
dc.subjectTechnology and Educationen_US
dc.subjectTechnology Integrationen_US
dc.subjectDigital Competencesen_US
dc.subjectSelf-efficacy Perceptionsen_US
dc.titleEğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ile dijital yeterlik seviyeleri arasındaki ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship between education faculty students' technology integration self-competence perceptions and digital competence levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record