Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKocakülah, M. Sabri
dc.contributor.authorKural, Mehmet
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:11Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:11Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationKural, Mehmet. Yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı ışığın dalga modeli öğretiminin öğrencilerin kavramsal değişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1665
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYapılandırmacı yaklaşım temel alınarak tasarlanan Işığın Dalga Modeli konusuna ait öğretimin öğrencilerin kavramsal değişimleri üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığı, ön test son test kontrol gruplu desenin uygulandığı bu araştırma ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; hazır bulunuşluk testi, kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 eğitim öğretim yılında Edremit Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören toplam 41 on birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretimden önce öğrencilere 24 soruluk hazır bulunuşluk testi uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarından öğrencilerin bu testteki başarı puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkisiz t testi ile bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılarak gruplardaki öğrenci sayısı otuzdan az olduğundan normallik analizi yapılmıştır. Aralarından anlamlı bir fark bulunmayan iki fen şubesi rasgele deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna yapılandırmacı yaklaşım benimsenerek, kontrol grubuna ise öğretmenin aktif olduğu geleneksel yaklaşım benimsenerek öğretim yapılmıştır. Öğrencilerin Işığın Dalga Modeli konusu ile ilgili kavramsal değişimlerini ortaya çıkarmak amacı ile örnekleme ön ve son test olarak konu ile ilgili deneme çalışması yapılan kavramsal anlama testi uygulanmıştır. Kavramsal değişimi derinlemesine betimlemek, kavramsal değişimi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak amacı ile deney ve kontrol grubundan beşer öğrenci ile öğretim öncesi ve sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretim sonrasında yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği deney grubundaki öğrencilerin kavramsal anlamalarının daha üst düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir. Neden sonuç ilişkileri kurma, bilgiyi transfer edebilme ve yapılandırma noktalarında deney grubunun üstünlükleri görüşmeler ile açığa çıkarılmıştır. Bu araştırmada, yapılandırmacı yaklaşım temelinde tasarlanan Işığın Dalga Modeli öğretiminin, geleneksel öğretime göre kavramların yapılandırılmasında daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it has been examined if there is a positive effect of instruction based on Constructivist Approach about Wave Model of Light on students' conceptual change with a pretest and a post test control group design. Readiness test, conceptual understanding test and semi-structured interviews were used as data collection instruments in the study. The sample of the study consisted of 41 eleventh grade students, who were educated at Edremit High School in 2006-2007 education term in Balıkesir. Before the instruction, readiness test with 24 questions was applied to students. The difference between the mean scores of students in control and experimental groups were examined with independent samples t-test. Kolmogorov-Smirnov test was also applied to check the normality analysis since the number of students in groups was less than thirty. Two science classes having no statistically significant difference in terms of achievement scores were randomly selected as control and experimental groups. Instruction based on constructivist approach was applied to experimental group. On the other hand, traditional teacher - centered approach was basically applied to the control group. In order to evaluate students' conceptual change on Wave Model of Light, conceptual understanding test in the forms of pre and post tests was applied before and after instruction. Semi-structured interviews were conducted with five students both from control and experimental groups before and after instruction in order to trace conceptual change in detail. It has been determined that experimental group students' conceptual changes occur at high level. In this research, it has been revealed with the interviews that experimental group students were more successful in expressing cause and effect and transferring and constructing knowledge. It is concluded that instruction based on constructivist approach about Wave Model of Light was more successful in constructing concepts than traditional teacher' centered instruction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapılandırmacı Yaklaşım
dc.subjectKavramsal Değişim
dc.subjectKavramsal Anlama
dc.subjectIşığın Dalga Modeli
dc.subjectConstructivist Approach
dc.subjectConceptual Change
dc.subjectConceptual Understanding
dc.subjectWave Model of Light
dc.titleYapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı ışığın dalga modeli öğretiminin öğrencilerin kavramsal değişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the effect of instruction based on the constructivist approach about wave model of light on students' conceptual changeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record