Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHacıoğlu, Necdet
dc.contributor.authorKaraman, Sebahattin
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998en
dc.identifier.citationKaraman, Sebahattin. Balıkesir bölgesi turizm arz-talep incelemesi ve turizm geliştirilmesi için model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1749
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTez çalışmasının amacı; bir yörede turizmin geliştirilmesi için, turistler, turistik yöre halkı ve turizm işletmelerinin beklenti ve tavsiyelerini tespit ederek, turizm gelişim modeli oluşturmaktır. Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün birinci kısmında, turizm arzı analiz edilmiştir. Bunun için önce turistik yöre bütün özellikleri ile anlatılmıştır. Turistik ürün hakkında bilgi verilmiştir. Turistik yörede planlamanın önemi belirtilmiştir. İkinci kısımda, genel olarak turizm arzı hakkında bilgi verilmiş ve özel olarak da uygulama çalışma alanı olarak belirlenen Balıkesir'in turizm arz kaynakları anlatılmıştır. Turizm arz kaynakları, doğal kaynaklar, kültürel değerler, teknik ve sosyal alt-yapı, turizm işletmeleri ve turistik yöre imajı şeklinde açıklanmıştır. İkinci bölümde turizm talebinin yapısal analizi açıklanmıştır. İkinci bölümün birinci kısmında turizm talebi ve özellikleri, ulusal ve uluslararası turizm talebinin yönü hakkında bilgi verilmiştir. İkinci kısmında turizm talebini etkileyen, ekonomik, demografik, kültürel, sosyal, psikolojik faktörler ile yasal düzenlemeler belirtilmiştir. Üçüncü kısmında turistik yoğunlaşma, yoğunlaşmanın nedenleri ve etkileri incelenmiştir. Daha sonra turizm talep tahminleri hem kalitatif hem de kantitatif yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, uygulama çalışması sahası olarak belirlenen Balıkesir yöresinde anket çalışması yapılmıştır. Birinci kısımda, araştırmanın amacı, çalışma sahası ve araştırma yöntemi açıklanmıştır. İkinci kısımda;. Yerli turistlere yönelik anket çalışması,. Yabancı turistlere yönelik anket çalışması, ( Yabancı turistlere yönelik anket formları, İngilizce, Almanca ve Fransızca'dan oluşan üç ayrı dilde hazırlanmıştır.). Turistik yöre halkına yönelik anket çalışması, » Turizm işletmelerine ( konaklama )yönelik anket çalışması yapılmıştır. Üçüncü kısımda, Balıkesir yöresinde regresyon analizi yöntemi kullanılarak turizm talep tahminlerinde ( Yerli ve Yabancı turist sayıları) bulunulmuştur. Turizmin Balıkesir ekonomisine katkısı belirlenmiştir. Balıkesir yöresinde geliştirilebilir turizm çeşitleri açıklanmıştır. Daha sonra turizm gelişim modeli tespit edilerek, modelin kısaca açıklaması yapılmıştır. Sonuç bölümünde, her üç bölümden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Balıkesir yöresindeki yerli ve yabancı turistlerin profilleri belirlenmiştir. Daha sonra turizm işletmelerinin ve turistik yöre halkının, turizmden beklentileri belirtilerek, Balıkesir yöresinde turizmin geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to establish tourism development model in order to improve tourism development in toristic area, expectations and recommendations of tourists, local people and tourism establishments have been taken into consideration. This thesis is composed of three chapters. In the first part of the first chapter, tourism supply is analyzed. Therefore all of the speacial features of the touristic area are mentioned firstly. The information about touristic product is given. The importance of planning has been determined in touristic area. In the second part, tourism supply is outlined in general terms and especially supply sources in Balıkesir where a field study is conducted are stated. Tourism supply sources, natural sources, cultural values, technical and social infrastrucrure, tourism establishments and the image of the touristic destination are identified. In the second chapter, structural analysis of demand is explained. In the first part of second chapter, tourism demand and charecteristics, direction of national and international tourism demand are given. In the second part factors affecting tourism demand are determined as economic, demographic, cultural, social physchical factors and legal regulations. In the third part tourism density, reason of density and its effects are described. After this the information about conjecture of tourism demand is given both qualitative and quantitative methods. The third chapter of this thesis is based on a field study conducted by questionnaire surveys in Balıkesir region. In the first part of this chapter, general information about purpose of research, field study and research method are presented. In the second part; A survey of domestic visitors, A survey of foreign visitors, ( questionnaire for foreign visitor is prepared in three language, English, German and French) A survey of local residents A survey of tourism establishments (accommandation) is conducted. In the third part, with using regression analysis method for Balıkesir region, conjectures of tourism demand (the number of domestic and foreign arrivals) are measured. The economic importance of tourism in Balıkesir region is identified. What sorts of tourism products will be improved in Balıkesir region are explained. Afterward tourism development model is established and briefly described. In the conclusion of the study, domestic and foreign tourists profile has been derived in Balıkesir region. Afterward tourism establishments and touristic local people expectations from tourism are explained. Morever recommondations are proposed to improve tourism development in Balıkesir region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBalıkesir
dc.subjectTurizm Arzı
dc.subjectTurizm Talebi
dc.subjectTourism Supply
dc.subjectTourism Demand
dc.titleBalıkesir bölgesi turizm arz-talep incelemesi ve turizm geliştirilmesi için bir model önerisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record