Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcıkurt, Cevdet
dc.contributor.authorCevizkaya,Gülhan
dc.date.accessioned2016-01-20T09:56:53Z
dc.date.available2016-01-20T09:56:53Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationCevizkaya, Gülhan. Tüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercih nedenleri: İstanbul'da bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2250
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde, diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de rekabet oldukça artmıştır. İnsanlar sadece beslenme ihtiyacını yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için değil, aynı zamanda birlikte zaman geçirmek ve yeni insanlarla tanışarak sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için etnik restoranları tercih etmektedirler. Bu nedenle etnik restoran işletmelerinin daha fazla müşteri çekmek ve müşterilerinin tekrar ziyaret etmesini sağlamak amacıyla yoğun rekabet ortamında kaliteli hizmet sunmaları, yeni ürünler geliştirmeleri ve müşterilerin zihninde farklılığa neden olan ve onların restoran seçimlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, tüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercih etmesinde etkili olan faktörlerin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, birinci bölümde araştırmanın problemine, amacına, önemine, varsayımlara, sınırlılıklara ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümünde, tüketicilerin satın alma tercihleri ile satın alma tercihlerini etkileyen faktörler, insanların dışarıda yemek yeme nedenleri ile yiyecek ve içecek işletmeleri ve tüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercihleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmanın amacına yönelik olarak, İstanbul ilinde Taksim ve Sultanahmet' te bulunan etnik restoranları tercih eden kişiler örneklem olarak seçilmiş ve restorana gelen 200 tüketicilere anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verileri betimlemek amacıyla ankette yer alan her bir ifade frekans ve yüzde dağılımları alınarak değerlendirilmiş ve ifadeler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ifadelere yönelik olarak belirtilen görüşlerin tüketicilerin demografik özelliklerine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova testi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; tüketicilerin genel olarak arkadaş tavsiyesi ve daha önceki deneyimlere göre etnik restoranları tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu etnik restoran işletmelerini tercihlerinde yiyeceklerin sunum kalitesi, menü çeşitliliği, çalışanların davranışları ve çalışanların bilgili olması, restoranın atmosferi/imajı, ve restoran dekorunun etnik restorana uyumu gibi çok çeşitli faktörlerden etkilendikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin özellikleri ne kadar farklı olursa olsun fiyatın, ödenen paranın karşılığının alınması restoran seçiminde tüketiciyi etkileyen belirleyici faktörler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractAt the present time, competition in "service industry" has also arosen considerably same as other industries. People choose ethnic restaurants not only supplying their nutritional requirement or vital activities but also being together and getting socialise by meeting with new people. For this reason; on the purpose of pulling much more customers into their places and providing to make customers recome to the Restaurant, Restaurant Operators should find out factors which have an influence on customers to restaurant selection and produce new productions that cause difference in customer's mind and also ought to perform service effectively at intense competition environment. In this connection, purpose of this research is to determine the factors that are effective in consumers ethnic restaurant selection. In accordance with this purpose, it has been handled all here (consumers buying reasons,factors effecting buying, people's reason to eat outside, Food and Beverage Operators and also ethnic restaurant preferences of consumers). At the third chapter, intended for purpose of study, people living in Istanbul and choosing ethnic restaurants have been selected as sample and ones coming to Restaurant have get them make 200 questionnaire. In consequence of practice, for the purpose of describing the datas acquired; each statement and frequency have been evaluated by taking their percentage and the relations among statements have been identified of the views indicated intended for Aforementioned statements have handled by taking into consideration 0.05 difference in meaningfulness level in views of connsumers by being used Anova Test and Independent Sample T Test. According to findings of study; the reason why consumers prefer to ethnic restaurants are generally friends offer and previous experiences. It has detected that a great amount of consumers, they've remarked that they influenced from the plenty of various factors such as "menu variety'', "presentation quality of foods", "behaviors of workers'', "qualification of workers', "atmosphere/image of restaurant'', "harmony of restaurant adonrment with ethnic restaurant" in the preference of ethnic restaurant . And it has eventually reached the end of result no matter its functions; "cost" and "return of payment" are not the factors impacting customer in the preference of restaurant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici
dc.subjectTüketici Davranışı
dc.subjectTüketici Satın Alma Davranışı
dc.subjectRestoran İşletmeciliği
dc.subjectEtnik Restoranlar
dc.subjectİstanbul
dc.subjectConsumer
dc.subjectConsumer’s Behavior
dc.subjectConsumer’s Purchasing Behavior
dc.subjectRestaurant Operating
dc.subjectEthnic Restaurants
dc.titleTüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercih nedenleri: İstanbul'da bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe cases of ethnic restaurant preferences of consumers: Survey in Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record