Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGök, Musa
dc.contributor.authorErikçi, Özkan
dc.date.accessioned2016-08-31T06:19:25Z
dc.date.available2016-08-31T06:19:25Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationErikçi, Özkan. Bölgesel kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkisi: Güney Marmara Kalkınma Ajansı örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2955
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürkiye Avrupa Birliğine üyelik süreciyle birlikte 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasını kabul etmiştir. Türkiye bu sınıflandırmaya göre, Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 olarak hiyerarşik bir yapılanma benimsemiştir. Düzey 2 kapsamında 26 bölgede Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulması kararlaştırılmıştır. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının temel amacı, bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesi ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Türkiye’de kurulan bu ajansların Güney Marmara Kalkınma Ajansı özelinde incelenerek bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya ve bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesine ne derecede katkı sağladıkları bu tezin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın kapsamı içerisinde birinci bölümde bölge, kalkınma, bölgesel kalkınma ve yönetişim kavramı üzerinde durarak, ajanslarının gelişim süreci, kuruluş amaçları, yasal statüleri, faaliyetleri ve finans kaynakları ele alınmış, ayrıca seçilmiş ülkelerde uygulanan kalkınma ajanslarına değinilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’deki bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi için uygulanan politikalar ile Türkiye’de kurulmuş olan Bölgesel Kalkınma Ajansları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Güney Marmara Kalkınma Ajansı özelinde ajansın faaliyetlerine, hedeflerine, öncelikli politikalarına ve bölgede yaşanan değişim sürecine yer verilerek bu verilerden elde edilen bulgular ışığında TR22 Güney Marmara Bölgesinin sosyo-ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey accepted the Statistical Regional Units Classification in 2002 via the decision of the Council of Ministers along with the European Union membership process. According to this classification, Turkey has adopted a hierarchical structure in the form of Level 1, Level 2 and Level 3. In the scope of Level 2, it was decided to establish Regional Development Agencies in 26 regions. The main objective of the Regional Development Agencies is the elimination of inter-regional disparities and to ensure regional sustainable development. By examining these established agencies in Turkey specifically over South Marmara Development Agency, to what extent their contribution to the regional sustainable development and to the elimination of inter-regional disparities is the starting point of this thesis. In this content, in the scope of study in the first part, by focusing on region, development, regional development and governance concept, the development process of the agency, organizational goals, legal status, activities and funding sources were discussed, also, it was touched to the development agency implemented in selected countries. In the second part, Regional Development Agencies, which were established in Turkey, were examined with the policies implemented to eliminate regional imbalances in Turkey. In the third part, special in South Marmara Development Agency, the agency’s operations, goals, their priority policies and employing the process of change taking place in the region, in the light of the findings obtained from this data, TR22 South Marmara Region of socio-economic evaluation was carried out.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKalkınma
dc.subjectBölgesel Kalkınma
dc.subjectBölgesel Kalkınma Ajansları
dc.subjectBölgesel Kalkınma Politikaları
dc.subjectGüney Marmara Kalkınma Ajansı
dc.subjectDevelopment
dc.subjectRegional Development
dc.subjectRegional Development Agencies
dc.subjectRegional Development Policies
dc.subjectSouth Marmara Development Agency
dc.titleBölgesel kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkisi: Güney Marmara Kalkınma Ajansı örneğien_US
dc.title.alternativeThe impact of regional development agency on regional development: The case of South Marmara Development Agency
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record