Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Serap
dc.contributor.advisorTurhan, Yasemin
dc.contributor.authorDiken, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2017-05-15T13:11:45Z
dc.date.available2017-05-15T13:11:45Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationDiken, Mehmet Emin. Bazı biyonanokompozitlerin sentezi ve biyouyumlulukları. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3122
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, biyobozunur poli (akrilik asit) (PAA), poli (kaprolakton) (PCL) ve poli (metil metakrilat) (PMMA) polimerlerinin matriks ve nanohidroksiapatit (nHAP)/modifiye nanohidroksiapatit örneklerinin dolgu maddesi olarak kullanıldığı biyonanokompozitler hazırlanmıştır. Polimerlerin özelliklerine göre sentez yöntemleri; PAA ve PCL biyonanokompozitlerinde çözücü uzaklaştırma metodu, PMMA biyonanokompozitlerinde ise eritme metodu tercih edilmiştir. Hazırlanan biyonanokompozitler yapısında bulunan dolgu maddesi oranı %1, 2.5 ve 5 olarak belirlenmiştir. Sentezlenen biyonanokompozitlerin karakterizasyonu XRD, ATR-FTIR, TG/DTA, DSC, SEM, UV-Visible spektrofotometre ve optik temas açısı ölçümleri ile yapılmıştır. XRD, ATR-FTIR ve SEM sonuçlarından elde edilen tüm biyonanokompozit filmlerinde dolgu maddesi ile polimer matriksinin etkileşime girdiği ve matriks içeriğindeki nanohidroksiapatit dolgu maddesinin homojen bir şekilde dağıldığı belirlenmiştir. TG/DTA ve DSC verilerinden, biyonanokompozitlerin saf polimer filmlerinden daha yüksek termal kararlılığa ve camsı geçiş sıcaklığına sahip oldukları belirlenmiştir. Polimer ve biyonanokompozitlerin biyouyumluluk ve homouyumluluk testleri UV-Visible spektrofotometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Saf PAA dışında polimerler ve sentezlenen nanokompozitlerin biyouyumlu ve homouyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sentezlenen nanokompozitler antioksidan enzim aktivitelerini inhibe etmemiştir. Saf PAA dışında, diğer tüm polimer ve sentezlenen nanokompozitler antibakteriyel aktivite göstermişlerdir.en_US
dc.description.abstractIn this study, bionanocomposites were synthesized using biodegredable polymers of poly (acrylic acide) (PAA), poly (caprolactone) (PCL) and poly (methyl methacrylate) (PMMA) as a matrix, and nanohydroxyapatitte (nHAp)/modified(nHAp) nanohydroxyapatitte as a filling material. According to the properties of polymers, the synthesis method for PAA/PCL nanocomposites were selected as solvent intercalated method and it was selected for PMMA nanocomposites as melting method. The filling material ratio in the structure of prepared bionanocomposites was determined as 1, 2.5 and 5%. The characterization of synthesized bionanocomposites were performed with XRD, ATR-FTIR, TG/DTA, DSC, SEM, UV-Visible spectrophotometer and contact angle measurements. The results of XRD, ATR-FTIR and SEM measurements of the prepared bionanocomposites show that filling material interacted with polymer matrix and nanohydroxyapatite as a filling material was distributed homogeneously throughout the matrix structure. It was determined with TG/DTA and DSC measurements that bionanocomposites achieved higher thermal stability and higher glass transition temperature than their pure polymer films. Biocompatibility and hemocampatibility tests of the polymers and bionanocomposites were performed by UV-Visible spectrophotometer. It was determined that the synthesized bionanocomposites and all polymers except pure PAA were biocompatible and hemocompatible. Synthesized nanocomposites inhibited the antioxidant enzyme activities. Apart from pure PAA, all of the polymers and their nanocomposites showed an antibacterial activity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNanohidroksiapatiten_US
dc.subjectPAAen_US
dc.subjectPCLen_US
dc.subjectPMMAen_US
dc.subjectBiyonanokompoziten_US
dc.subjectBiyouyumluluken_US
dc.subjectNanohidroksiapatiten_US
dc.subjectBiyouyumluluken_US
dc.subjectNanohydroxyapatiteen_US
dc.subjectBionanocomposites
dc.subjectBiocompatibilty
dc.titleBazı biyonanokompozitlerin sentezi ve biyouyumluluklarıen_US
dc.title.alternativeSynthesis and biocompatibility of some bionanocompositesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record