Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdener, Mehmet Akif
dc.contributor.authorDeniz, Ünal
dc.date.accessioned2017-08-09T08:19:50Z
dc.date.available2017-08-09T08:19:50Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationDeniz, Ünal. Öğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıması: Öğretimsel denetim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3175
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüz dünyasında denetim, örgütler için nitelikli bir ürün elde etmenin temel koşullarından biri olarak görülmektedir. Eğitim örgütleri de her örgüt gibi bu denetime gereksinim duyar. Özellikle toplumların birbirleriyle daha nitelikli insan yetiştirme yarışına girdiği gerçeği göz önünde bulundurulursa, gerçekleştirilen denetimlerin biçimi ve amacı daha da önem kazanmaktadır. Söz konusu çalışmayla, ülkemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya başlanan sınıf denetimlerinin okul müdürleri tarafından yapılmasına ilişkin öğretmen algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı da bu algıların çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda, araştırma, Bursa ve Balıkesir illerinde devlete bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 1237 öğretmen aracılığıyla yürütülmüştür. Nicel bir desen üzerine tasarlanan araştırmada, mevcut durumu ortaya koyma amacıyla yapılan tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya ait veriler İlğan (2014) tarafından geliştirilen “Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeği” ile sağlanmıştır. Verilere öncelikli olarak, Lisrel programı aracılığıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi, (DFA) ardından SPSS 24 programı kullanılarak Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretim kademesi, yaş ve kıdem değişkenlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, cinsiyet değişkeninde herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Anlamlı farklılığın, “öğretimi ve öğretmeni geliştirme” ve “sınıf ziyaretleri ve geri bildirim sunma” alt boyutlarında olduğu gözlenmiştir. Buna göre araştırma sonunda, öğretim kademesinde ortaokul öğretmenleri lehine; yaş değişkeninde 21-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin lehine; kıdem değişkeninde ise 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn today's world, supervision is seen as one of the essential conditions for obtaining qualified products for organizations. Educational institutions, as other organizations, are needed supervision. Taking into account that current societies have started a race for producing more qualified human beings, the form and purpose of the realized supervision have become even more relevant. The main purpose of this research is to determine the teacher’s perceptions about the school administrators performing the classroom supervisions which started to be implemented in our country in the 2015-2016 academic years. Besides, secondary purpose of this study is to be analyzed how these perceptions are different in terms of several variables. The research was carried out through 1237 teachers working in state primary schools, secondary schools and high schools in Bursa and Balıkesir provinces. This investigation has been designed following a quantitative pattern, a screening model made to present the current situation which was preferred. The “Control of the School Principal Instructional Behaviors Scale” which was developed by the İlğan (2014) is applied in this study. Multivariate analysis (MANOVA) is firstly conducted to the data using the SPSS 24 program followed by confirmatory factor analysis (DFA) via the Lisrel program. The results shows that there are significant differences in school stage, age and seniority variables but there is no difference in gender variable. Significant differences are observed in the sub-dimensions of "teaching and teacher development" and "classroom visits and feedback". Therefore, secondary school teachers in school stage; the age range of 21-30 years in teachers’ age and 1-5 years of seniority in the seniority variable are more effective than other groups.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi tarafından 2015/001 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretimsel Liderliken_US
dc.subjectOkul Müdürüen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectSınıf Denetimien_US
dc.subjectInstructional Leadershipen_US
dc.subjectClassroom Inspectionen_US
dc.subjectPrincipalen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.titleÖğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıması: Öğretimsel denetimen_US
dc.title.alternativeInstructional leadership reflection on classroom inspection: Instructional supervisionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record