Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜzel, Devrim
dc.contributor.authorKöysüren, Melda
dc.date.accessioned2018-08-10T11:50:32Z
dc.date.available2018-08-10T11:50:32Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationKöysüren, Melda. Matematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3352
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; matematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisini araştırmak ve öğrencilerin gerçekleştirilen öğretim uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında yüz otuz üç altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karma yöntem araştırmalarından iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında teknoloji kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisini belirlemek amacıyla zayıf deneysel desenlerden olan tek grup öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında teknoloji kullanımının matematik okuryazarlığına etkisine yönelik öğrenci görüşlerinin alınması amacıyla durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracını Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturmaktadır. Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Ölçeği ile elde edilen veriler öntest-sontest toplam puanları ilişkili örneklemler t testi, aritmetik ortalama, yüzde ve frekans hesaplamaları yapılarak analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler için içerik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ön test ile son test arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğrenciler ile yapılan görüşmeler sonucunda “dersler eğlenceli ve kalıcı oldu, günlük yaşamdaki matematiksel ilişkileri daha iyi görebildim, matematiğe olan ilgim arttı” gibi görüşler dile getirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında matematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı öz yeterliklerini arttırdığı, öğrenci görüşlerine göre matematik dersinin daha eğlenceli hale geldiği, öğrencilerin günlük hayattaki matematiksel ilişkileri anlama konusunda kendilerini yeterli görmelerini sağladığı ve teknoloji sayesinde görselleştirilen matematiksel kavramlar ile konuları daha iyi anladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the effect of technology usage in mathematics teaching to mathematical literacy of the sixth-grade students and to determine the students’ opinions about educational applications. The study was conducted on a hundred and thirty-three sixth-grade students in 2016-2017. In the study embedded design, which is one of the mixed-method case studies is used. In the quantitative part of the study, single group pretest-posttest design which is a weak experimental design is used to determine the effect of technology usage in mathematics teaching to mathematical literacy of the sixth-grade students. In the qualitative part of the study, case study method is used to observe the student remarks about the effect of technology usage to the mathematical literacy. Mathematical Literacy Self-Efficacy Scale and semi-structured interview form were used as data collection tool in the study. The pretest-posttest total scores obtained by Mathematical Literacy Self-Efficacy Scale is analyzed by using paired sample t-test, mean, percentage and frequency. The data obtained from semi-structured interview form are examined by content analysis method. The analysis shows that there is a significant difference between the pretest and posttest. Besides, after the interviews with the students most common views were: “The lessons were enjoyable and permanent, I’ve understood the mathematical relations in daily life better, I am more interested in mathematics”. In the light of these findings, using technology in teaching mathematics increased the mathematical literacy self-efficacy of the sixth-grade students, according to student views the lectures became more enjoyable, students’ self-confidence to understand the mathematical relations in daily life increased and they understood the mathematical concepts better by visualization of the terms with technology usage.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknoloji
dc.subjectTeknoloji Destekli Matematik Öğretimi
dc.subjectMathematics Literacy
dc.subjectTechnology
dc.subjectTechnology Assisted Mathematics Teaching
dc.titleMatematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of using technology in mathematics teaching to mathematical literacy of grade 6 students
dc.title.alternativeMathematics Literacy
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record