Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdener, Mehmet Akif
dc.contributor.authorGül, Özlem
dc.date.accessioned2019-03-22T08:49:22Z
dc.date.available2019-03-22T08:49:22Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationGül, Özlem. İlkokul öğretmenlerinin özyeterlik inancı ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3491
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin özyeterlik inançları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenebilmesidir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili genelindeki tüm resmi ilkokullarda görev yapan toplam 3313 öğretmen ve 350 idareciyi kapsamaktadır. 470 öğretmen/idareci ise örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada özyeterlik inancını ölçmek için “Özyeterlik İnancı Ölçeği” (Self- Efficacy Belief Scale), örgütsel bağlılık algısını ölçmek için ise “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” (Organizational Commitment Scale) olmak üzere iki farklı ölçek uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan puanlara ait frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımları hesaplanmış, değişkenler arasındaki ilişki incelenirken korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çoklu varyans analizi (MANOVA) ve yordayıcılığı test etmek için çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen ve yöneticilerin okullarda algıladıkları özyeterlik inançları yüksek düzeye yakın olduğu, örgütsel bağlılıkları ise orta düzeye yakın olduğu; kurumlarına en çok duygusal olarak bağlı hissettikleri belirlenmiştir. Özyeterlik inancı ve örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre, öğretmenlerin okulda özyeterlik inançları arttıkça, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between the selfefficacy beliefs and the organizational commitment of the teachers and administrators who work in primary schools. The population of the study includes 3313 teachers and 350 administrators who work in all official primary schools in the city of Balıkesir during the 2017-2018 academic year. 470 teachers / administrators constitute the sample group. In order to measure the self-efficacy belief, two different scales were applied. SPSS 22.0 package program was used to analyze and evaluate the data obtained. The frequency, arithmetic mean and percentage distributions of the scores obtained from the scales were calculated, and the correlation between the variables was examined while correlation analysis was performed. In addition, confirmatory factor analysis (CFA), multiple analsis of variance (MANOVA), and multiple regression analysis were used to test for predictability. As a result of the study, it was found that teachers 'and administrators' self-efficacy beliefs in schools were close to high level and their organizational commitment was close to medium level; It was determined that they felt most emotionally connected to their institutions. It was concluded that there was a positive and low level relationship between self-efficacy beliefs and organizational commitment. According to this result, as teachers' self-efficacy beliefs increased at school, the perceived levels of organizational commitment of teachers increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzyeterlik İnancı
dc.subjectÖrgütsel Bağlılık
dc.subjectÖğretmen
dc.subjectSelf-Efficacy
dc.subjectOrganizational Commitment
dc.subjectTeacher
dc.titleİlkokul öğretmenlerinin özyeterlik inancı ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn examination into the relationship between teacher efficacy and organizational commitment of elementary school teachers
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record