Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Levent
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0255-0644
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4289
dc.description.abstractİktisadi büyümeye iktisat ekollerinin de yaklaşımları farklı olmuştur. Fizyokratlara göre büyüme, kendiliğinden meydana gelen (spontane) bir olaydır. Kendiliğinden meydana gelen olay için kullandıkları formülü “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde ifade etmişlerdir. Fizyokratlar, bu açıdan liberal iktisadın temelini oluşturmuşlardır. A. Smith, iktisadî büyümeyi iş bölümüne dayalı olarak, emeğin veriminin arttırılması sonucunda üretim miktarının ve sürecinin genişlemesi ile pazarın ve dış ticaretin ivmesiyle ortaya çıkan bir artış şeklinde yorumlarken; David Ricardo’ya göre büyüme, önce kendiliğinden ve otomatik olarak gerçekleşir, sonra ekonomi durgunluğa girer. Dış ticarette mukayeseli maliyetler veya üstünlükler teorisi temelinde toplam üretim miktarının ivme kazandırılarak büyümenin sağlanabileceğini belirtmiştir. Schumpeter ise, iktisadî büyümeyi, nüfus ve tasarruf tesiri ile mevcut üretim vasıtalarının çoğalması ve genişlemesi olarak değerlendirmiştir. Marx ise büyüme sistemini, kapital birikimine dayandırmıştır. Teknik değişme ön planda rol oynarken, kapitalist birikim için tekrar-sürekli üretim gereklidir. Artı-değer elde etmek için kullanılan kapital birikime gidiyorsa, yeniden üretim sürecine girerek tekrara dayalı bir üretim söz konusu olmaktadır. Keynes ise, büyümeden söz edebilmek için, otonom yatırımlardaki bir artışın ülke gelirinde çarpan mekanizması kadar artış sağlayacağını, bu durumda büyüme emarelerinin görüleceğini öne sürmüştür.en_US
dc.description.abstractEconomic schools have different approaches towards economic growth. According to phsyiocrats the growth itself is a spontaneous event. They have used a formula for describing this spontaneous event; “laissez faire, laissez passer”. With this point of view they constructed the basis of the liberal economy. Adam Smith interpreted the division of labor on the basis of economic growth as labor productivity, and the process of increasing the amount of production as a result of the acceleration of the expansion of foreign trade with the emerging market in the form of an increase. According to David Ricardo growth before happens spontaneously and occurs automatically, and then he stated that the economy gets into recession. He also emphasized that the growth can be provided by accelerating of the total output with the help of the basis of the law of comparative advantages in foreign trade. Schumpeter defined the economic growth as the proliferation and expansion of existing production with population and the means of saving. Marx relied the growth system on the accumulation of capital. Technical change plays a role at the forefront; there-continuous production is necessary for capitalist accumulation. If, for obtaining surplus value, the capital, which is used, starts to accumulate, it re-enters the production process that causes the repetitive production. Keynes, however, suggested that to talk about growth, rising in autonomous investment would cause an increase in the national income as much as multiplier mechanism, in this case indicators of the growth would occur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectİktisat Ekollerien_US
dc.subjectİktisadi Büyümeen_US
dc.subjectKlasik İktisadi Büyüme,en_US
dc.subjectNeo-Klasik İktisadi Büyümeen_US
dc.subjectKeynesyen Büyümeen_US
dc.subjectModel ve Yöntemleren_US
dc.subjectEconomic Schoolsen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectClassical Economic Growthen_US
dc.subjectNeo-Classical Economic Growthen_US
dc.subjectKeynesian Economic Growthen_US
dc.subjectModel and Methods.en_US
dc.titleİktisat ekollerinin iktisadî büyüme konusundaki düşünceleri ve modellerinin analizien_US
dc.title.alternativeEconomic schools at the subject of economic growth; it’s thinks and model analysesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Dünyası Araştırmalarıen_US
dc.contributor.departmentBurhaniye Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume106en_US
dc.identifier.issue208en_US
dc.identifier.startpage351en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record