Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İsmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4599
dc.description.abstractProblem Durumu: Çalışanların örgütsel bağlılık seviyesinin düşük olması işten ayrılma, iş tatminsizliği ve motivasyon eksikliği gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum işletmelerin verimliliklerinin yanı sıra hizmetin kalitesini ve müşterileri de olumsuz etkilemektedir. Çalışanların demografik özellikleri örgütsel bağlılığı etkileyen önemli faktörler arasındadır Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Edremit Körfezindeki konaklama işletmelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılıklarının demografik özellikler tarafından etkilenip etkilenmediği tespit edilmeye çalışılmıştır Yöntem:ÇalışmadaEdremitKörfezi'nde yer alan 24 konaklama işletmesinde daimi çalışan 120 personele anket yapılmış ve bunların değerlendirilmesinde istatiksel analiz aracı olarak tek yönlü varyans analizi ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan araştırmada duygusal bağlılık en yüksek bağlılık çıkarken, en düşük bağlılık devam bağlılığı olarak tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel bağlılıklarının cinsiyetlerine, medeni durumlarına, otellerin yıldızlarına, işletmedeki ve meslekteki çalışma sürelerine bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Öneriler: Örgütsel bağlılığı güçlendirmek için alınabilecek birçok önlem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Çalışanların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, çalışanlara eğitim yoluyla işletme amaç ve değerlerinin benimsetilmesi, örgüt içi iletişimin ve bilginin şeffaf olması, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesidiren_US
dc.description.abstractProblem Statement: Low organizational commitment of staff may cause undesirable results such as employee withdrawal, job dissatisfaction and lack of motivation. This situation can negatively affect service quality and customers as well as establishments' productivities. Demographic characteristics of staff are included in the important factors which affect organizational commitment. Research Aims: In the study, it was aimed to determine whether demographic characteristics affect the organizational commitment of staff working at accommodation establishments in Edremit Bay. Method: Questionnaires were applied to 120 permanent employees in 24 establishments existing in Edremit Bay and a statistical mean one-way analysis of variance and independent t-test were used to analyze them. Findings and Results: Affective commitment was found to be the highest result while continuance commitment was the lowest in the study. It was found that organizational commitment varied depending on employees' gender, marital status, hotels' star rating, working time in establishment and working time as a professional. Proposals: There are many actions to be taken for enhancing organizational commitment. Some of these are: rewarding and appreciating of employees, making employees adopt establishments' goals and values via education, making information and communication transparent inside organization and improving work conditions and wages of employeesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectDuygusal Bağlılıken_US
dc.subjectDevam Bağlılığıen_US
dc.subjectNormatif Bağlılıken_US
dc.subjectDemografik Özellikleren_US
dc.subjectAccommodation Establishmentsen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectAffective Commitmenten_US
dc.subjectContinuance Commitmenten_US
dc.subjectNormative Commitmenten_US
dc.subjectDemographic Characteristicsen_US
dc.titleÖrgütsel bağlılık ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir uygulama çalışmasıen_US
dc.title.alternativeAnalyzing the relationship between organizational commitment and demographic characteristics: An empirical studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBurhaniye Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage319en_US
dc.identifier.endpage337en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record