Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Ali Murat
dc.contributor.authorCam, Gencer
dc.date.accessioned2019-10-01T13:45:01Z
dc.date.available2019-10-01T13:45:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationCam, Gencer. Seydişehir kuzeyi, Sultan Dağları ve Nif-Arpacık bölgelerinin Ladiniyen stratigrafisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/6571
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Orta Toroslar ile Batı Torosların bir kısmında yüzeyleyen Geyik Dağı Birliğine ait Triyas yaşlı Taraşçı Kireçtaşının biyostratigrafik özellikleri incelenmiştir. Anatolid-Torid Bloğunun fragmanlarından olan Geyik Dağı Birliği Orta Torosların batı kesiminde tabanda bulunur. Birliğin Sultan Dağları ve Seydişehir (Konya) bölgelerinde yüzeyleyen paraotokton Alt Paleozoyik ile bunları uyumsuzlukla yüzeyleyen Triyas birimleri yanal ilişki sunar. Sultan Dağı Biriminde yer alan Triyas seviyesi şu birimlerden oluşur; konglomera, kumtaşı, çamurtaşı ve killi kireçtaşından oluşan Pınarbaşı Formasyonu ile bu birimi üzerleyen, ammonitli, sığ denizel killi kireçtaşı, dolomit ve krinoidal kireçtaşından oluşan Taraşçı Kireçtaşı. Taraşçı Kireçtaşı Geç Anisiyen-Erken Jüliyen ammonitleri gibi Sefarad Provensinin karakteristik faunal elementlerini içerir (Kılıç ve diğ., 2017). 1972 yılında Francis Hirsch tarafından tanımlanan “Sefarad Provensi”nin karakteristik konodont türü olan Pseudofurnishius murcianus ve bu formu içeren Marquezellinae Alt Familyasının bazı cinsleri Türkiye güneyinde Taraşçı Kireçtaşının Ladiniyen sedimanlarında yer alır. Türkiye’de ilk kez Pisidia Triyasında bulunmuş olan P. murcianus türünün Likya Naplarında da elde edilmiş olması Torosların jeolojik tarihçesinin anlaşılmasında bu faunal provense büyük bir anlam katar (Kılıç ve diğ., 2017). Çalışılan bölgelerde genel olarak Anisiyen(?)-Ladiniyen yaşını veren Foraminiferler, Algler, Mollusk (Gastropod, Bivalv) kavkı parçaları ve Echinoid spin kesitleri elde edilmiştir. Taraşçı köyü (Seydişehir, Konya) KB’sında ölçülen Taraşçı ÖSK’den elde edilen ve Kirilella mungoensis (Diebel) ile domine edilen konodont faunasına göre Üst Fassaniyen(?)-Longobardiyen elde edilmiştir. K. diebeli ve K. mostleri’nin varlığı stratigrafik seviyeyi Alt Jüliyen’e çıkarır. Bölgedeki fauna sadece paleontolojik anlamda değil gösterdiği renk alterasyon indeksi (CAI) ile jeolojik önem de arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the biostratigraphic features of Triassic Taraşçı Limestone of Geyik Dagi Unit, which is exposed within Central and Western Taurus were investigated. Geyik Dagi Unit, an important fragment of the Anatolid-Torid Block, is located at the base in the western part of the Central Taurids. The Lower Paleozoic and the Triassic rocks of the Sultan's Mountains are the equivalent of the same succesion oucropped in Seydişehir (Konya). The Triassic rocks in Sultan Dağı area consists of the following units: Pınarbaşı Formation consisting of conglomerate, sandstone, mudstone and clayey limestone and ammonit bearing, shallow marine clayey limestones, dolomites and crinoidal limestones of Taraşçı Limestone. Taraşçı Limestone includes characteristic faunal elements of Sephardic Province, such as Late Anisian, Fassanian, Longobardian and Julian ammonites (Kılıç et al., 2017). Pseudofurnishius murcianus, characteristic conodont of Sephardic Province, described by Francis Hirsch in 1972, with some species of the Marquezellinae subfamily including P. murcianus is obtained from the sediments of the Ladinian Tarasçı limestone in southern Turkey. Obtaining of P. murcianus and the Marquezellinae subfamily from the Pisidian Triassic in Turkey gives an important meaning to this faunal province for understanding of the geological history of the Taurus. In the study area, foraminifers, algae, mollusk (gastrapods, bivalves) fragments and echinoid spin sections were obtained. Upper Fassanian(?)–Longobardian aged conodont fauna collected from Taraşçı MSS, measured in the NW of Taraşçı village (Seydişehir, Konya). This fauna dominated by K. mungoensis (Diebel). The presence of K. diebeli and K. mostleri raises the stratigraphic level to the Lower Julian. The importance of this fauna is not only in paleontological sense but also in geological by its color alteration index (CAI).en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması M.T.A. Genel Müdürlüğü’nün 2016-30-14-05 ve 2017-30-14-05 nolu projeleri ile Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin 2017/04 nolu projesi ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTriyasen_US
dc.subjectKonodonten_US
dc.subjectMarquezellinaeen_US
dc.subjectOrta Toroslaren_US
dc.subjectTaraşçıen_US
dc.subjectTriassicen_US
dc.subjectConodonten_US
dc.subjectMarquezellinaeen_US
dc.subjectCentral Tauridesen_US
dc.titleSeydişehir kuzeyi, Sultan Dağları ve Nif-Arpacık bölgelerinin Ladiniyen stratigrafisien_US
dc.title.alternativeLadinian stratigraphy of northern Seydişehir, Sultan Mountains and Nif-Arpacık areasen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.tubitak116Y374
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record