Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖvez, Filiz Tuba Dikkartın
dc.contributor.authorAkyüz, Gözde
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4405
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Schmidt ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” (TPAB) ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak sadece matematik dersi için geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve ölçeğin boyutları arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modellemesi ile incelemektir. Dilsel eşdeğerlik sınaması sonrasında elde edilen ölçek 473 ilköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencisine uygulanmıştır. Yapı geçerliğini ve faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin boyutları arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Güvenirlik üst ve alt %27’lik gruplar arasındaki farkın anlamlılığı Cronbach Alfa katsayısı ile incelenmiştir. Bulgular, ölçeğin dört faktörlü bir yapıda olup uyum indekslerinin kabul sınırında bulunduğunu, Cronbach Alfa güvenirliğinin 0.91, tüm alt boyutlarının güvenirlik değerlerinin 0.70’ den büyük olduğunu, üst ve alt % 27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar TPAB ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to test the validity and reliability of the #8220;Technological Pedagogical Content Knowledge #8221; (TPACK) scale, developed by Schmidt et al., (2009) by adapting it to Turkish and equation modeling to examine the relationship between the scale dimensions by structural. The scale obtained after the linguistic equivalence test was applied to 473 undergraduate students at the department of teaching mathematics in primary education. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted in order to review the validity of scale. In addition, in order to investigate the relationship between the scale dimensions of the structural equation model was constructed. The reliability was reviewed through the significance of the difference between the upper and lower 27%- groups and the Cronbach #8217;s alpha coefficient. The findings revealed that the scale had a four-factor structure and the fit indexes were within the acceptance boundary. The Cronbach #8217;s alpha reliability was greater than 0.91 and the reliability values of its all sub- dimensions were greater than 0.70. All differences of the upper and lower 27%- groups between the item averages were significant. These results indicate that the Turkish version of TPACK scale is a valid and reliable measurement tool.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisien_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectTechnological Pedagogical Content Knowledgeen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.titleİlköğretim matematik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yapılarının modellenmesien_US
dc.title.alternativeModelling technological pedagogical content knowledge constructs of preservice elementary mathematics teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue170en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage334en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record