Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, Fatma Özlem
dc.contributor.authorKöroğlu, Özlem
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:52Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-4168
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4123
dc.descriptionKöroğlu, Özlem (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Türkiye'ye gelen turistlerle birebir ve etkin iletişim kuran, turistlerin tatil deneyimlerini değerlendirme sürecine katma değer sağlayan turist rehberlerinin gözüyle turistlerin karakteristik özellikleri ve davranış kalıplarının belirlenmesidir. Keşfedici bir özellik taşıyan bu araştırmada belirlenen amaçtan yola çıkılarak, 136 turist rehberi ile görüşülmüştür. Sınırlandırmadan, daha detaylı bilgiler alabilmek amacıyla yarı yapılandırılmış anket formları aracılığıyla toplanan veriler içerik analizine tabi tutularak turistlerin davranış kalıpları ve karakteristik özellikleri betimlenmeye çalışılmıştır. Karakteristik özellikleri ve davranış kalıpları bağlamında olumlu ifadelerin çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde yer alırken, olumsuz ifadelerin çoğunluğu ise Doğu Avrupa ülkelerinde yer almaktadır. Davranış kalıpları bağlamında bakıldığın da ise olumlu ifadelerin çoğunluğunun Kuzey Doğu Asya ülkelerine yönelik yapıldığı görülürken, olumsuz ifadelerde ise çoğunluğun Güney Avrupa ülkelerine yönelik yapıldığı gözlemlenmiştir. Karakteristik özellikler olarak turistler çoğunlukla sıcakkanlı, eğlenceli ve kibar olarak değerlendirilirken, olumsuz ifadeler bağlamında turistler cimri, kaba ve kibirli olarak değerlendirilmiştir. Davranış kalıplarına bakıldığında ise turistlerin turlarda alışveriş yapmaları, grup psikolojisine uymaları ve ülkeye özgü her şeyi öğrenme istekleri olumlu ifadeler olarak değerlendirilirken, yeme-içme, görgü, hijyen kurallarına uymamaları ise olumsuz ifade olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca içerik analizi sonucunda farklı milletlerin tur alışkanlıkları ve tur davranışlarına yönelik sınırlı/keşfedici çıkarımlar elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to evaluate the tourist's characteristics and behavioral patterns through the eyes of professional tour guides communicating with tourist individual and effectively and supply added value on their holiday experience evaluation. With this aim, in this exploratory research, 136 tourist guides were interviewed without restriction, in order to get more detailed information the data was collected via the semi- structured questionnaire and the tourists' behavior patterns and characteristics were tried to be described. In the context of characteristics specialty and behavioral patterns, the majority of the positive comments have emerged in Western European countries, while the majority of the negative comments have emerged in the Eastern European countries. In the context of the behavior patterns, it has been observed that majority of the positive theme was made for the North East Asian countries, while the majority of the negative comments were made for the southern European countries. In the context of characteristic features, tourists have been mostly described friendly, funny and polite, when the negative themes were consisted mostly as being stingy, rude and arrogant. In the context of behavior patterns while tourists' shopping on tours, obeying the group psychology and requesting to learn everything related with the country have been evaluated as positive themes, tourists' not complying the eating, drinking, etiquette, and hygiene rules has been evaluated as negative themes. In addition, limited / exploratory conclusions were obtained with the content analysis through tour habits and behaviors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTurist Tipolojisien_US
dc.subjectTuristlerin Karakteristik Özelliklerien_US
dc.subjectTurist Davranış Kalıplarıen_US
dc.subjectProfesyonel Turist Rehberien_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectTourist Typologyen_US
dc.subjectCharacteristics of Touristen_US
dc.subjectTourist Behavior Patternsen_US
dc.subjectProfessional Tourist Guide (PTG)en_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleTurlarda turistlerin sergiledikleri davranış kalıplarının belirlenmesi: Turist rehberlerine yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeDetermination of tourists' behavior patterns on tours: A study on tourist guidesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record