Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahan, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorKalkay, İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:09Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4246
dc.descriptionŞahan, Hasan Hüseyin (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı öğretmen görüşlerine göre 6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırma düzeyini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir ve Balıkesir İlinde görev yapmakta olan 559 branş öğretmeni ile yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen "Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği" (YADDÖ) ile toplanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde Balıkesir ilinde görev yapmakta olan 243 branş öğretmeni ölçeğin pilot uygulama grubunu oluşturmuştur. Ölçeğin geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin ise Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçek tek faktörde açıklanmıştır. Ön denemeden elde edilen verilerden hareketle YADDÖ'nün Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerinin .970 ve Barlett Testi sonucunun (15295,824) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri .53 ile .75 arasında değişmektedir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 56.173'tür. Yapılan analizlerde tüm ölçek için bulunan Cronbach Alfa Güvenirlik kat sayısı ?= .95'tir. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin kullanılabilirliğinin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Veri analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 programı kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, t-testi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda görüşü alınan öğretmenlere göre 6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kısmen kazandırdığı saptanmıştır. Öğretmen görüşleri okul grubuna, cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterirken branş açısından anlamlı bir farklılık göstermemektediren_US
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to designate the level of gaining reflective thinking skills through 6.-7. and 8. class curriculum. This research is survey model and was carried out with 559 subject teachers who serves in Balikesir. Datas were collected with ‘’Determination The Level Of Reflective Thinking Scale’’ (DLRT) generated by researcheres. Scale in the development process, 243 field teachers who work in the province Balikesir form the pilot implementation group of the scale. Faktor analysis was made to determinate the validity of the scale. Cronbach’s Alpha range were calculated for the realibility of the scale. As a result of the factor analysis, the scale was explained in the single factor. From data obtained from preliminary experiments, it was determined that the value of Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) of DLRT is .970 and the result of Barlett Test is significant (15295,824). The factor loadings ranged from .53 to 75. 56,173 % of the total variance of the scale explained. According to the analysis, Cronbach's alpha reliability coefficient found for all scales is ? = .95. The obtained results can be regarded as the evidence of the usability of the scale. The program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 was used for the data analysis. The data were analyzed by using arithmetic mean, t-test and one-factor analysis of variance. According to the results of the research, considering teacher views, 6.-7. and 8. class curriculum carries out reflective thinking skills on the level of partially agree. Teacher’s opinions diffe raccording to school group, genderand Professional seniority where as they don’t show significant difference in terms of branchesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectYansıtıcı Düşünmeen_US
dc.subjectÜst Düzey Düşünme Becerilerien_US
dc.subjectÖğretim Programıen_US
dc.subjectProgram Değerlendirmeen_US
dc.subjectÖğretmen Görüşlerien_US
dc.subjectReflective Thinkingen_US
dc.subjectHigh-Order Thinking Skillsen_US
dc.subjectCurriculumen_US
dc.subjectProgram Evaluationen_US
dc.subjectTeachers' Opinionsen_US
dc.title6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırma düzeyine ilişkin öğretmen görüşlerien_US
dc.title.alternativeTeacher opinions the level of gaining reflective thinking skills through 6.-7. and 8. class curriculumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage775en_US
dc.identifier.endpage792en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record